vaken

Vakencorner
Studera > Miljö och Hälsa > Artiklar > Fluor

Fluor

Published by Jin83 on 2010-08-31 (2340 reads)
Fluor
Fluor är ett grundämne med nummer 9. Det tillhör halogenerna där även klor innefattas och sålunda har en del egenskaper gemensamt. Framförallt förmåga att fånga upp en extra elektron och därmed förekomma som en negativt laddad jon istället för i den rena formen.

Fluor är ett relativt vanligt förekommande grundämne och finns med på 13:e plats i vår natur. Det är liksom de flesta grundämnen också av essentiell natur, det vill säga det behövs för vår hälsa och vi måste få det i oss med födan. Men det är bara i mycket små mängder det behövs. Överdoser, och här är gränsen snäv, ger upphov till förgiftningssymtomet fluoros. På mycket fluorrika jordar har man till och med noterat att det ger giftverkan på den boskap som betar där.

Mest bekant har det blivit genom fluorberikade tandkrämer och fluorsköljning i skolan.

Fluor och atombomben

Men den här artikeln ska mindre handla om grundämnets betydelse för oss, utan desto mer om hur vetenskapen fick offra sin heder när mycket större säkerhetspolitiska intressen stod på spel.

Under Andra världskriget hade USAs regering samlat ihop dåtidens förnämsta atomforskare med bland andra Albert Einstein och Enrico Fermi för att utveckla atomvapen. Projektet gick under beteckningen Manhattanprojektet (se 2000-Talets Vetenskap nr 98;1) och det gällde att renframställa såpass mycket kärnbränsle ur antingen uran eller plutonium att man överskred den kritiska massan. Första steget var att anrika uran och separera den mycket radioaktiva isotopen uran-235. För att separera uran-235 från uran-238 gällde det först att åstadkomma en gas som uppnåddes med den relativt reaktionsbenägna uranhexafluoriden, UF6. Denna kunde senare genom
upprepade procedurer i diffusionskammare separeras så att det något lättare uran-235 anrikades. Överstoden, det vill säga det mesta av uranet, U-238 betecknas idag som utarmat uran. Vid denna anrikningsprocess användes det sålunda stora mängder med fluor.

En av anläggningarna som försedde Manhattanprojektet med fluor var du Ponts kemianläggning i Deepwater, New Jersey. Sommaren 1943 skulle emellertid ett fluorutsläpp från fabriken inträffa som allvarligt drabbade de bönder som hade sina odlingar och husdjur i vindriktningen. Efter en natt med kraftigt åskväder var olyckan framme. Alla höns hade dött. Hästarna var stela och kunde inte arbeta. En del kor var så handikappade att de inte kunde stå på benen utan de låg och åt.

De införstådda förstod att det rörde sig om en förgiftning från fluor - men det fick inte komma ut eftersom det pågick ett krig. Minsta misstanke om att fluor användes i så stor industriell utsträckning skulle kunna uppfattas av fienden som att man arbetade med uran - och därmed en atombomb. Bönderna som hade drabbats fick reda på att allt skulle ordnas upp efter krigsslutet. Också de som arbetade på farmerna fick problem. Hade de ätit av persikor eller tomater, som var traktens specialitet, så hade de kräkts hela natten efterpå. Efterföljande år upptäcktes också liknande skador.

I mars 1946 skrev sålunda den ansvarige chefen för toxicitetsstudierna av fluor till sina överordnade att det finns fyra större problem med fluor:

1. En skada på persikoodlingarna från 1944.

2. En mätning av extra höga halter av fluor i de grönsaker som odlades i området.

3. En rapport om extra höga halter av fluormängden i blodet hos de som bodde i det aktuella området.

4. En rapport som tar upp allvarliga förgifningar på hästar och kor i området.

Bönderna i området gick till domstol, efter att kriget var slut, för att stämma företaget du Pont och Manhattanprojektet för de skador som fluorutsläppen åsamkat dem.

Böndernas protester utmanade makten

Trots att detta miljöbrott var begränsat och mycket lokalt så kom det att skaka om myndigheterna. Flera hemliga möten hölls i Washington mellan vetenskapsmän och höga tjänstemän från USAs armé, Manhattanprojektet, FDA (USAs Socialstyrelse), Jordbruks och justitiedepartementen, ansvariga för USAs kemiska vapenföring och du Ponts advokater.

De anteckningar som gjordes vid mötena var hemligstämplade och har blivit frisläppta först på sent 1990-tal, men av dem framgår att här hade USAs etablissemang slutit sig samman för att stå emot bönderna. Uppenbarligen var det så viktigt för dessa herrar att hemlighetsmakeriet bakom atombombsframställningen inte på något sätt fick komma ut. En skadeståndsprocess i en lokal tingsrätt hade givit offentlighet - och därmed risk att andra nationer skulle notera det inträffade - åt USAs fortsatta arbeten med atombomben. Ingen annan nation hade vid denna tidpunkten testat någon atombomb och amerikanarna själva ansåg att detta vapen var av största vikt för USAs ledande roll i världen. När FDA i diskussionerna framförde krav på du Pont att grödorna från det område som var nedsmittat med fluor skulle beslagtas så bestred företaget detta; ”det skulle skapa en psykologisk reaktion”. Istället skulle nya provtagningar göras i området: men de skulle inte utföras av Jordbruksdepartementet utan av
Arméns avdelning för kemiska vapen.

Lösningen genial: bevisa att fluor är nyttigt

Befolkningen i den utsatta dalgången var inte nöjda utan de var mycket rädda för fluorskador. Men då kom man från myndigheterna på hur man skulle lösa problematiken. Man skulle helt enkelt åstadkomma och visa upp en sådan forskning, som tvärtom visade upp att fluor var bra för hälsan och speciellt för tänderna. Då skulle en rättegång inte komma till stånd och lantbrukarfamiljernas farhågor lägga sig. Så länge fick dock de drabbade små penninggåvor á 200 dollar för att hålla sig lugna. En advokat Jacqueline Kittrell formulerade det hela som: ”Hade bönderna vunnit i sina framställanden, så hade det öppnat upp för flera processer om fluor vilket kunde ha försenat hela det fortsatta atombombsprogrammet”

Istället tilldelas Universitetet i Rochester stora summor pengar för att utröna hur säkert fluor är i små doser och också vilken välgörande effekt det kan ha på hälsan.

Och likadant fick New York College fortsatta anslag i miljonklassen för att fortsätta att studera de toxiska effekterna av atombombsingredienserna uran, plutonium, beryllium och fluor. Detta för att de som arbetade direkt med ämnena skulle kunna hantera dessa någorlunda säkert. De som finansierade den forskningen var USAs Försvarsdepartement och Atomenergikommissionen (AEC).

Så beställdes alltså forskning som skulle påvisa att fluor - åtminstone i låga doser - var hälsosamt, och det var inte med omtanke om barns tandhälsa utan helt för att tillfredsställa den nationella säkerheten hos vapenglada militärer.

Program F

Beteckningen på det nya forskningsområdet gick under program F och övervakades noga av militären. Ett led i detta var att tillsätta fluor i dricksvattnet för att få stora befolkningsgupper indragna som försökskaniner. Den första försöksorten var Newburgh i staten New York. Här leddes försöken av Dr. Harold C. Hodge och de hade inletts redan 1945. Man skickade in blodprover och moderkakor till Universitetslaboratoriet i Rochester. I den första officiella rapporten som kom i tryck 1956 påstods det att små mängder av fluor var säkra för medborgarna.

När dagens borgmästare Audrey Carey i Newburgh får höra talas om försöken så säger hon. ”Jag är chockad - det går inte att uttrycka i ord. Det påminner mig om Tuskegeeförsöken som utfördes på svarta lantarbetare i Alabama.”.

Själv var Audrey barn på det tidiga 50-talet och hon drar sig till minnes hur hon blev undersökt av läkarna som tillhörde projektet. De hade studerat tändernas utseende och också en konstig sammanväxt hos två fingerben på hennes vänsterhand.

Det skulle bli de sammanställningar utförda av Harod Hodge som skulle bli vägledande för kommande tider. Penibelt i sammanhanget var också att de gränsvärden som han beräknade gjordes först för den amerikanska viktenheten pund. När de sedan översattes till internationell standard ändrade man inte de numeriska värdena utan de stod fast, fastän måttenheten nu var kilogram.

Undersökningarna friserades

Att militärens tunga hand vilade över forskarna kan idag konstateras sedan hemligstämpeln har tagits bort från
handlingarna i ärendet. men en del dokument saknas fortfarande helt.

Men det finns i alla fall en sådan undersökning utförd på de anställda som arbetade med att renframställa fluor för atombomsprogrammet. Den ursprungliga versionen - som hölls hemlig tills för några år sedan - avviker i vissa viktiga delar från den frisserade rapport som man publicerade i de Amerikanska Tandläkarnas tidskrift JADA redan 1947.

I den hemliga rapporten kan man läsa att de flesta av arbetarna inte hade några tänder kvar. I den friserade
versionen var det ändrat till att de inte hade några hål i tänderna.

I den hemliga rapporten stod det att arbetarna var tvungna att bära gummistövlar eftersom fluorångorna löste upp deras tånaglar om de gick i vanliga skor. I den friserade versionen är denna passus borttagen.

I den hemliga rapporten står det att fluor kunde ha haft samma menliga inverkan på deras tänder, och bidragit
till deras tandlöshet. I den friserade versionen är detta borttaget.

I den friserade versionen drar man som slutsats: ”männen var osedvanligt friska, sett ur både kroppslig och
tandstatussynvinkel.” Efter att ha jämfört den hemliga rapporten mot det som offenliggjordes så får toxikologen Phyllis Mullenix göra följande kommentar: ”Detta får mig att skämmas av att vara en vetenskapsman. Man kan bara undra om de andra säkerhetsstudierna utförda på fluor var gjorda på samma sätt.”

Denna sammanfattning bygger bygger på en artikel skriven av medicin-journalisterna Joel Griffiths och Chris Bryson som skulle skrivas för Christian Science Monitor 1997, men som där refuserades.

Militär forskning vilseledande också i nutid

För eget nutida svenskt vidkommande så hade vi också en snarlik marknadsföring av fluor i vårt land när alla i skolans klassrum skulle skölja sina munnar. Det var också en följd av den amerikanska propagandan. Och vi ser också nu att militären fingrar på forskningsrapporterna när de till och med negligerar riskerna med utarmat uran; Uran-238, som numera använts istället för bly på flera stridspetsar vid angreppen i Irak, Bosnien, Serbien och Afghanistan. Här har också de svenska FOA-experterna ett smutsigt finger med i spelet när de i massmedia går ut och förklarar att vi inte sett några men hos svenska Ufor-soldater.

Samma visa gäller också användandet av avlövningskemikalien Agent Orange som påverkat och fortfarande påverkar hälsan negativt för tiotusentals vietnameser. De amerikanska krigsveteranerna har nu fått ett visst skadestånd om de drabbats - men de vietnamesiska innevånarna lär nog få vänta på skadestånd, sedan militären hyrt sina lydiga forskare.

Artikel skriven av Ingemar Ljungqvist

Artikeln publicerades i 2004 års tredje nummer av 2000-talets Vetenskap.

2000-Talets Vetenskap är en tidning laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. En tidning för de som är trötta på mediaetablissemanget.

www.2000taletsvetenskap.nu
  Send article
Share on facebook

Navigate through the articles
Previous article Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna Margarin - en hälsorisk Next article
Kommentarerna ägs av respektive författare. Vi är inte ansvariga för kommentarernas innehåll.

Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-08-31 11:27  Uppdaterad: 2010-08-31 11:27
 Ang: Fluor
Bra artikel, men jag tvivlar starkt på att fluor är essentiell. Fö finns en bra film som heter "The Fluoride Deception". Och imorgon den 31/9 är det tydligen fluortantens dag i Stockholm. De ska bearbeta politiker och allmänhet för att popularisera giftet.

http://www.ftv.sll.se/Bazment/ftv/sv/Pressmeddelanden.aspx#891

Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-08-31 17:38  Uppdaterad: 2010-08-31 17:38
 Fluor är ett cellgift

Poster Tråd
metaphor
Skriven: 2010-08-31 18:52  Uppdaterad: 2010-08-31 18:52
 Ang: Fluor
Den första september är det fluortantens dag:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroo ... s-fluortantens-dag-314478


Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-08-31 21:33  Uppdaterad: 2010-08-31 21:33
 Ang: Fluor
Imorgon, 1 sept, är det fluortantens dag på Sergels torg i Stockholm. Någon från Vaken som kommer att närvara?

Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-08-31 21:35  Uppdaterad: 2010-08-31 21:35
 Ang: Fluor
Sorry för upprepning av föregående skribent..

Poster Tråd
metaphor
Skriven: 2010-08-31 22:08  Uppdaterad: 2010-08-31 22:08
 Ang: Fluor
Inga problem, vissa saker tål att upprepas, haha.

Poster Tråd
wavemaster[AVSTÄNGD]
Skriven: 2010-09-01 17:12  Uppdaterad: 2010-09-01 17:12
 Ang: Fluor
Bra artikel, men jag tycker artikelförfattaren borde skrivit vilka olika typer av fluor och fluorider som avsågs.

Poster Tråd
iwarrior
Skriven: 2010-09-01 23:46  Uppdaterad: 2010-09-01 23:46
 Ang: Fluor
Är relativt säker på att naturligt flour och biprodukten ifrån aluminium är olik varandra. Man pratar ibland om "en värd" och "tre värd".

Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-09-02 12:48  Uppdaterad: 2010-09-02 12:48
 Ang: Fluor
http://www.fluoridealert.org/health/brain/#human

effekten av flor på den mänskliga hjärnan och kroppen.

18 st studier gjorda av länder såsom Kina, Indien, Mexico.

Innefattar störningar och sjukdomar i och med.
Bromsad utveckling av hjärnan och IQ.
Sjukdomar i skelett.
Cancer.
Allergier.
Athrit.
Tandsjukdomar.
Gastro.
Immunförsvaret.
Njurarna.
Spädbarn & foster.
Tallkottskörteln.
Andningsorgan.
Sköldkörteln.
Reproduktionsorgan.

Poster Tråd
Anonym
Skriven: 2010-12-05 23:38  Uppdaterad: 2010-12-05 23:38
 Ang: Fluor
Något alternativ till tandborstningen och stärker tandhälsa om man har ilande tänder som fungerar?
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 8000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:
Att regelbundet vara jordad anses vara den största hälsoupptäckten i modern tid. Jordning släcker inflammation och återställer kroppens elektriska funktioner till det som är normalt. Besök hemsidan earthingpeople.se för mer information.

BilDelar-Online.SE


Trött? Varva ner med ett spel


Mäktiga intressen har länge hindrat de stora förändringar som hela mänskligheten är i skriande behov av när det gäller nya, rena och effektiva energikällor, men nu öppnar "Revolutionerande energiteknik" dörrarna till de omvälvande, icke förorenande energitekniska uppfinningar som kommer att göra dessa förändringar möjliga.

Alla intäkter går till frihetsarbete varav 10% går direkt till vaken.se.

Ange rabattkoden ”vaken” i meddelandefältet i kassan när du beställer för att få 2% rabatt på alla produkter utom guld och monsterboxar med Liberty Silver mynt.


Annonsorer och reklam 2

Det enda rätta handlar om informationskriget mellan samhällets etablerade röster och röster från oliktänkande samhällskritiker. Boken berättar detaljerat om de metoder som används för att tysta ner tusentals människors tvivel. Den berättar om yttrandefriheten som ger dig rätten att säga din mening i ett samhälle som ser till att ingen kan höra dig.

Vaken.se har cirka 50.000-65.000 unika besökare (IP:n) varje månad.Vill du annonsera på Vaken.se? Läs här!

Creeper MediaCreeper
Spot B

Dina tatueringar, selfies och iris kan snart tillhöra FBI

Dina tatueringar, selfies och iris kan snart tillhöra FBI
Selfien du just skickade till Instagram kan hamna i FBI:s databas ämnad för ansiktsigenkänning, sökbar av dina lokala brottsbekämpande myndigheter. Andra saker den federala regeringen vill ha i databasen kan vara bilder på dina tatueringar, en bild på din iris, information om hur du går, ditt DNA, och en inspelning av din röst. Det är en del av FBI:s, DHS, och Försvarsdepartementets plan att veta allt som finns att veta om våra fysiska kroppar.Mer detaljerad information återfinns här.

Council on Foreign Relations (CFR) tycker att centralbanker skall ge pengar direkt till folket då bankerna tjuvhåller

Council on Foreign Relations (CFR) tycker att centralbanker skall ge pengar direkt till folket då bankerna tjuvhåller
Council on Foreign Relations (CFR) slutar inte att förvåna. I samma nummer som White TV redan uppmärksammade, då CFR lägger skulden på Väst i Ukrainakrisen, kommer USA:s mäktigaste think-tank med ett vettigt förslag: låt centralbankerna ge pengar direkt till folket och inte bankarna, då de tjuvhåller på pengarna och använder dem i spekulationssyfte på den skumma derivatmarknaden.

CFR hänvisar till att ingen mindre än förre FED chefen Ben Bernanke redan hade denna idé i december 1998.

Den amerikanska advokaten Ellen Brown uppmärksammade oss på CFR:s moderna sväng. Hon inleder med ett Churchill citat:

"You can always count on Americans to do the right thing, after they’ve tried everything else."


Läs mer på whitetv.se

Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg

Henning Witte presenterar den Vita Skolan i nationalekonomi på Norrmalmstorg
Den 30 aug 2014 hölls en manifestation för en bankreform, med syftet att förstatliga pengarna, men inte bankarna. Första talare var White TV:s Henning Witte, som är grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi. Den tillhörande korta boken kan laddas ned gratis här.Läs mer på whitetv.se

Från hästens mun

Från hästens mun
Historikern och författaren Donald Sassoon, som var god vän med Rothschilds, skriver i sin bok "Hundra år av socialism" 2002 att socialismen skapades mitt i arbetarkampen av kapitalet, inte av arbetarna.

I mitten av 1800-talet vann Karl Marx skrifter om utsugandet av arbetarklassen inflytande. Exempelvis hans analys av mervärdet, det överskott arbetarna skapade och som gjorde att kapitalistklassen kunde bli ständigt rikare. Lönen, arbetskraftens pris, är aldrig lika stor som vinsten den skapar. Arbetarna jobbar helt enkelt gratis åt arbetsgivaren under en del av dagen och på så sätt uppstod mervärdet, förklarade Marx. Oavsett vad man ansåg/anser om Marx i allmänhet och kommunismen i synnerhet, fanns det utan tvekan uppenbara poänger i flera av hans analyser och den härskande klassen var inte dummare än att de insåg faran i detta. Redan 1776 hade Adam Smith, i kap5 av band 1 i Nationernas välstånd skrivit att "det verkliga priset för alla ting är det slit som krävs för att tillägna sig dem".

Elitens sätt att hantera saken blev att ta kontrollen över den nya rörelsen genom att bl.a backa upp och släppa fram intellektuella som brann för att reformera samhället men samtidigt hade en ideologisk övertygelse som kunde inlemmas med tanken om att vissa personer var utvalda för att leda och "förfina" andra människor och kulturer. M.a.o skulle man utjämna orättvisorna på hemmaplan för att hålla massorna lugna och samtidigt ingjuta i dem föreställningen att de i kraft av sin etniska tillhörighet hade en skyldighet att omdana "primitivare" kulturer. Den rådande eliten i England tog alltså delar av Karl Marx filosofi och parade den med Darwin´s teorier, varpå man skapade socialdarwinismen. Syftet var att förekomma det potentiella hotet från den alltmer uppvaknande arbetarklassen.

Senare skulle man sponsra och hjälpa fram typer som Lenin, Stalin och Mao, vars extremvarianter av socialism i form av kommunistdiktatur kom att tjäna som ett sätt att kontrollera massorna i form av två system vilka tjäna som avskräckande exempel för respektive sida, samt befästa makthavarnas position och generera miljarder för krigsindustrin

Klicka här för att läsa vidare eller läs på sourze.se

Professor Paul Connett om hälsoriskerna med fluor

Professor Paul Connett om hälsoriskerna med fluor
Doktor Paul Connett, kemiprofessor på St. Lawrence University i New York berättar historien om tillsatsen av fluor i vatten. Industrin dumpar kemiskt avfall i dricksvatten i bland annat USA, England och Australien.

Forskare: Fluor är farligt för barn

Forskare: Fluor är farligt för barn
Enligt en nyligen publicerad amerikansk studie finns det ett samband mellan olika kemikalier och sjukdomar hos barn, däribland autism och ADHD.

Utöver en mängd ämnen – bly, kvicksilver, arsenik och DDT – slår också forskarna larm för fluor, som finns i tandkräm och i dricksvattnet i USA. Fluor i synnerhet har en negativ inverkan på barnets IQ och ökar risken för att de ska drabbas av autism eller ADHD, slår forskarna fast och pekar på Kina som exempel, skriver Sydney Morning Herald.

Läs mer på nyadagbladet.se

Nu kan du köpa snus som innehåller fluor i Sverige!

Nu kan du köpa snus som innehåller fluor i Sverige!
Om du inte känner att det räcker med fluorsköljvätska, fluortandkrämer, fluortuggummi och sugtabletter med fluor, så har företaget Onico nu även lanserat snus med fluor.

Börja med att läsa dessa innan du går över till Onicos fluorsnus.
Fluor sänker IQ enligt Harvardstudie (2012)
Professor Paul Connett om hälsoriskerna med fluor (2011)
Fluor kopplat till hjärtkärlsjukdom. (2012)
Vad din läkare inte berättar för dig. (2010)

Mats Sederholm - Ny krönika på Klarsikt: "DN och redaktionshuliganerna"

Mats Sederholm - Ny krönika på Klarsikt: "DN och redaktionshuliganerna"
Trenden fortsätter med media och ett samhälle som allt tydligare försöker täppa igen truten på ideologiska whistleblowers. Tonen och kärvheten från gammelmedia har inga gränser. Föraktet, arrogansen och rädslan visar ändå att en verklig förändring är på gång.

Media klev idag fram och visade sitt riktiga ansikte igen. De gör det när de tror att samhällskritiska stämningar eller opinioner riskerar att få fäste bland folket. Då använder de också huliganretoriken.

Tillhör du de som vill du ha en annan värld där demokrati och medbestämmande är förankrat i verkligheten, där ett fåtal av de rika i världen inte styr över flertalet, där människor i de lägsta samhällsklasserna inte känner sig hopplöst förbisedda med upplopp och våld följer som ett brev på posten.

Då är du en lat utopist.

Läs vidare på klarsikt.

Hotmails nya metoder

Hotmails nya metoder
Efter den stora spionskandelen i år där den amerikanska myndigheten NSA avslöjades med starkt integritetskränkande spionageverksamhet världen över intensifieras nu övervakningen drastiskt när e-postjätten Hotmail tillämpar en ny metod för att få sina användare att ange sina telefonnummer.

Den som nyligen försökt logga in på sitt Hotmail-konto har fått erfara att Hotmail kräver sina användare på ”säkerhetsinformation” för att användarna ska fortsätta få lov att använda tjänsten.

Klicka på läs mer nedan.

Syriska rebeller massavrättade civila

Syriska rebeller massavrättade civila
Människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) anklagar rebellgrupper tillhörande den syriska oppositionen för att ha mördat över 190 civila. Detta i en rapport som HRW presenterade på fredagen.

I rapporten ”You can still se their blood” framkommer det att islamistiska rebellgrupper dödade 190 civila och tillfångatog mer än 200. Det ska ha varit i samband med att oppositionsstyrkorna genomförde en offensiv mot staden Latakaia i augusti i år.

Läs mer på nyadagbladet.se

Storbritannien sålde kemikalier (bl.a natriumfluorid) till Syrien

Storbritannien sålde kemikalier (bl.a natriumfluorid) till Syrien
Den brittiska regeringen sålde nervgaskemikalier till Syrien tio månader efter att inbördeskriget i Syrien hade brutit ut, avslöjar Sunday Mail.

Storbritannien tillät företag att sälja kaliumfluorid och natriumfluorid till Syrien. Kemikalierna kan enligt Sunday Mail användas för att tillverka den dödliga nervgasen sarin. Försäljningen inleddes i januari 2012 och fortsatte i ytterligare sex månader innan EU satte in sanktioner mot den syriska regeringen och presidenten Bashar al-Assad.

Storbritanniens premiärminister David Cameron pressas nu hårt av flera politiker och organisationer som kräver en förklaring till varför Storbritannien förde in kemikalier i det syriska inbördeskriget.

– Riksdagsledamöterna kommer bli rasande när de insett att den brittiska regeringen har tillåtit försäljningen av kemikalier till Syrien. … Vad i helvete gjorde de när de beviljade det här egentligen, sade Labourpolitikern Thomas Docherty enligt Sunday Mail.

Under fredagen röstade det brittiska underhuset nej till att Storbritannien skulle delta i en bombning av Syrien, för att straffa landets president Bashar al-Assad som man misstänker ha legat bakom en kemvapenattack i Damaskus som krävde hundratals liv. Syriens regering och Ryssland har anklagat rebellerna för att ligga bakom attacken.

Källa: Nya Dagbladet

Mike Adams tar upp det i sin video:

Israel förbjuder fluoridering av vatten

Israel förbjuder fluoridering av vatten
Israels högsta domstol beslöt nyligen att fluoridering av vatten måste upphöra senast år 2014.

Det ser ut som motstånd mot fluoridering ökat p.g.a. negativa hälsoeffekter på sköldkörtel, hjärna och skelett samt att det ses som en oetiskt massmedicinering.

Läs mer på livescience.com

Journalisten Joakim Lamotte: Ungdomar berättar hur journalister från Aftonbladet och Expressen betalar dem för att bränna bilar i Husby

Journalisten Joakim Lamotte: Ungdomar berättar hur journalister från Aftonbladet och Expressen betalar dem för att bränna bilar i Husby
Från Lamottes blogg:

"Aftonbladet och Expressen kan dra åt helvete”, säger de.
”Man måste väl få rapportera om vad som händer här”, säger jag.
”Ja, men de vill ju betala oss för att bränna bilar. De säger åt oss att filma när vi bränner bilar i Husby, och att vi får sjutusen för en bra film”, säger de.

Det låter konstigt tänker jag och frågar vidare. Några ungdomar visar att de har telefonnummer till Expressen i sina mobiler. En av dem säger sig ha sålt en bild för fyratusen till nämnda tidning.

Man vinner mot BBC för lögner kring 9/11

Man vinner mot BBC för lögner kring 9/11
Tony Rooke vägrade att betala TV-licensen eftersom BBC spred felaktiga fakta om 9/11 attackerna, påstod han. Det är allmänt känt att BBC rapporterade kollapsen av World Trade Center byggnad nummer 7 så tidigt som 20 minuter innan det inträffade. WTC 7 var en 47-våningar skyskrapa som inte träffades av något flygplan men kollapsade symmetriskt på 6.5 sekunder senare samma dag, enligt den officiella utredningen skedde detta p.g.a brand.

Så Rooke påstår att BBC måste ha haft förhandsinformation om denna terrorattack vilket gör dem delaktiga i attacken. Han presenterade BBC-inspelningen för domaren tillsammans med ett flertal andra bevis och domaren var överens om att Rooke hade ett rimligt skäl för att protestera. Rooke frikändes och alla böter avskrevs.

Klicka på läs mer nedan.

AE911Truth fördömmer attack mot världskänd tavla

AE911Truth fördömmer attack mot världskänd tavla
Den 7:e februari har en oidentifierad kvinna gripits för att ha vandaliserat en berömd målning i ett museum tillhörande Louvren i Frankrike. Enligt nyhetsrapporter, använde kvinnan en svart tuschpenna för att klottra "AE911" på målning av konstnären Eugène Delacroix, som bär titeln "La Liberté Guidant Le Peuple".

Vi vet inte om denna handling av skadegörelse gjordes med hänvisning till vår organisation. Hur som helst fördömer Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth) denna aktion och beklagar vandaliseringen av detta ovärderliga konstverk. Vår uppförandekod kräver att alla våra volontärer följer de lagar, regler och förordningar i samhället.

Läs hela artikeln på AE911Truth.org.

Vita Huset mörklägger ett "Fast and Furious" liknande program i Syrien, bistår Al Qaida

Vita Huset mörklägger ett "Fast and Furious" liknande program i Syrien, bistår Al Qaida
Tillhörande nyhetsartikel av New York Times.

"WASHINGTON — Most of the arms shipped at the behest of Saudi Arabia and Qatar to supply Syrian rebel groups fighting the government of Bashar al-Assad are going to hard-line Islamic jihadists.."