vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostRe: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#22


See User information
Jag finner det ganska konstigt att FOI när jag försöker kolla igenom
deras arkiv av nyheter att man inte hittar ett artikel från dom kring
Svininfluensan.

Men klimatförändringarna finns det gött om att läsa villket dom
verkar mer aktiva inom.

länk till nyhetsarkivet hos FOI
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsList____5602.aspx


Sen ska Obama förberäda för IRAN ser det ut som.

Titel: Obama planerar ett nytt och större missilförsvar
länk: http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____7968.aspx

PDF: http://www.foi.se/upload/missilf%C3%B ... r%20FOI%20Memo%202916.pdf

Det jag finner väldigt intressant är att FOI inte ens värkar ta up
frågan kring Svininfluensan alls.

Dom är trots allt Totalförsvarets Forskningsinstitut så varför inte
någåt alls kring Svininfluensan kan man undra.

Respect

Posted on: 2009/11/25 13:58

Edited by Capsolito on 2009/11/25 14:24:49
Edited by Capsolito on 2009/11/25 14:34:01
förstår ni inte att dom spelar är ett spel, framför eran, tv kväll.

The way some people find fault, you`d think there was a reward.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#21


See User information
Terrorismen har kommit närmare

[2008-03-20]

Terrorismen ska inte mötas med i första hand militära medel. I stället ska många olika verktyg användas.

Länk till hela artikeln:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____6864.aspx

– Det är nu svårt att se tecken på att våldsnivån för varje attentat skulle öka. Terroristerna har ett mer långsiktigt förhållningssätt till att nå sina mål. Däremot kan man möjligen se en tendens att väst kan drabbas av fler terroristdåd på flera olika platser. Även om hotet mot Sverige inte har ökat kan det kännas som om det kommit närmare i och med att Danmark har blivit ett mål.

– Det har varit för stort fokus på "fienden". Mycket handlar om att vinna kampen om ideologier och värderingar, att övertyga människor om att inte ge terroristerna skydd och hjälp.

______________________________________________________

FOI hjälper EU bekämpa internationell brottslighet

[2008-03-14]

FOI, Saab, TeliaSonera och ett tiotal andra företag och organisationer har gemensamt arbetat för att utveckla programverktyg till stöd för arbetet med att stoppa terrorism och organiserad brottslighet. Projektet har finansierats med EU-medel.


Länk till hela artikeln:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____6852.aspx

______________________________________________________


Europeiskt krafttag mot terrorismen
Ett nytt EU-projekt ska kartlägga organiserad brottslighet och kriminalitet. Syftet är att samordna information så att det snabbt går att skapa en helhetsbild och underlätta samarbetet mellan länderna.

Av Jan-Ivar Askelin

En bankman pressas på en förmögenhet. Efter en tid märks att en större summa pengar mystiskt rör sig på finansmarknaden. En last med radioaktivt material försvinner. Händelserna inträffar på olika håll i Europa. Innan någon har lagt ihop två och två har terroristerna slagit till mot en storstad. Informationen fanns på olika håll, men sambandet saknades.

Denna svaghet har fått EU att inom ramen för sin förberedande säkerhetsforskning, PASR, låta Saab, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och tio andra företag och organisationer starta ett gemensamt projekt Hits/Isac (Highway to security: Secure interoperability of intelligence services). Projektet ska dels skapa ett varningssystem som får information från många olika källor och dels skapa ett gemensamt stödsystem för många länder.

Miljardsatsning
– I mitten av nästa år ska vi presentera en demonstration som visar hur information från olika källor fusioneras. Hur informationen kan hanteras säkert och hur en krisledning från ett virtuellt rum kan avvärja hotet, säger Jan Larsson från Saab.

EU-kommissionen har föreslagit att motsvarande 36 miljarder kronor ska satsas på rymd- och säkerhetsforskning under 2007–2013. För Saab, liksom för FOI, är säkerhetsforskning en växande sektor.

Saab har i många år byggt nätverk för försvaret. De ska vara snabba och skyddade.

– Det är ingen tvekan om att vårt arbete med det nätverksbaserade försvaret kommer väl till pass här, säger Jan Larsson. Liksom att vi är bra på sensorer.

Att sedan få ut något vettigt av sensorinformationen blir FOI:s sak. Per Svensson har arbetat många år med datafusion som just är detta. Ofta är informationen varken svart eller vit. Konsten är att hitta säkra eller troliga samband mellan uppgifter som både är osäkra och ofullständiga.

Höga hinder
Projektet ska i första hand titta på organiserad brottslighet och kriminalitet. Dessa sfärer går ibland i varandra. Attacken mot banken var inte endast ett verk av brottslingar. Det fanns kopplingar till terrorister som behövde pengarna för att komma över radioaktivt material.

I dag är hindren ganska höga mellan myndigheter i ett land. Myndigheter som till exempel polisen kan ha ett samarbete med ett annat lands polis, men då krävs färdiga avtal och rutiner för hur samarbetet ska ske. Terrorism och organiserad brottslighet känner varken nations- eller myndighetsgränser. Det här EU-projektet ska vara ett svar på detta. Alla myndigheter ska kunna samarbeta över nationsgränserna och byta information med varandra.

Länk till artikeln:
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4279.aspx
______________________________________________________


Miljardär till att sköta skrämselpropagandan behövs det nog.

Måste säga att dessa men/kvinnor som skriver dessa artiklar borde
kanske satsa på att görra kariär i hollywood.

Respect

Posted on: 2008/4/17 17:19
förstår ni inte att dom spelar är ett spel, framför eran, tv kväll.

The way some people find fault, you`d think there was a reward.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#20


See User information
Lite nytt från FOI

Den globala säkerheten påverkas av klimatförändringarna
2007-10-18 12:00

Världen står inför flera säkerhetspolitiska utmaningar på grund av pågående klimatförändringar. Samtidigt måste vissa påstådda säkerhetshot i klimatförändringarnas spår tonas ned. Det menar forskare vid FOI när rapporten ”The Geoplitics of Climate Change” presenterades vid ett seminarium om klimatförändringarnas påverkan på geopolitiken och internationell säkerhet.


Några exempel på huvudpunkter som rapportförfattarna tar upp är:
•Stora klimatförändringar kan på sikt förändra den globala säkerheten
•Resursbrist på grund av klimatförändringar leder inte bara till konflikter, utan även till samarbete
•Klimatförändringarna kan försvaga stater vilket skapar komplexa säkerhetssituationer, med både brist på lag och ordning och minskad risk för mellanstatliga krig
•Klimatförändringar i kombination med storskalig miljöförstöring kan komma att samverka och på så vis försvaga och utarma stater
•Klimatförändringar hotar ekonomisk, social och politisk utveckling i utvecklingsländer
•Klimatförändringarna drabbar världsekonomin, vilket kan påverka den internationella säkerheten
•Åtgärder för att minska klimatförändringarna och anpassa samhällen, till exempel övergång till alternativa energikällor, kan påverka internationell säkerhet


Läs hella artikeln ovan:
Foi 2007-10-18 12:00

Länk till PDF fil angående artikeln ovan:
http://www.foi.se/upload/rapporter/FOI-R--2342--SE.pdf
____________________________________________________

Postbil med sensorer kan upptäcka bombfabriker i framtiden
[2007-09-24]

Det började som ett resonemang mellan FOI och företaget Portendo. Uppgiften var att detektera explosivämnen. Portendo var mest inne på att hitta färdiga explosivämnen och FOI gick steget längre och ville hitta de ämnen som används för att tillverka explosivämnen. Nu har dessa tankar växt fram till ett EU-projekt, Lotus, med åtta deltagare och Sara Wallin från FOI är projektledare.

Läs hella artikeln här:
FOI 2007-09-24

Lite om Portendo:

Portendo develops and markets threat detection systems for global intelligence and surveillance markets. The company was founded in 2005, by Pierre Strömbeck, Peter Strömbeck, Daniel Svensson and Hans Mellström, to commercialize Portendo’s patent-applied, state-of-the-art nSure-technology. Portendo develops the Portendo TDS (Threat Detection System). The system allows detection, information gathering and reporting of explosives or NBC threats and provides a comprehensive early-warning real-time map of threats.

The security industry is expanding rapidly. The US Government has budgeted 41 billion USD for Homeland Security during 2006 and the European Union plans to spend over one billion Euro on security technology development. Portendo has estimated the annual value of the threat detection system market to 12 billion USD.

Portendo has today a number of development co-operations with high-ranking research institutes, including military explosives test labs such as Swedish Defence Research Agnecy, as well as customer co-operations within the military and police forces. The company has scheduled its first product launch to happen in 2007.

Portendo intressant logga och företag länk:
http://www.portendo.com
_____________________________________________________

Miljösäkerhet en allt viktigare fråga i internationellt samarbete
2007-09-24

Miljösäkerhet är ett område vars aktualitet växer globalt. Flera internationella organ har miljösäkerhet på agendan. Miljösäkerhetsfrågorna angår i högsta grad Sverige genom att miljöhot i allt högre grad har betydelse för vårt internationella agerande. I en ny rapport betonar FOI vikten av att Sverige nationellt skaffar sig en enad bild och en enad nationell strategi för miljösäkerhetsfrågorna.

Länk till hella artikeln ovan:
FOI 2007-09-24

Ja allt tjat om globala upvärmningen är nog saken som
kommer bringa alltihopa till one world goverment
känns det som med så många inlägg av ordet internationelt.

_____________________________________________________

Respect

Posted on: 2007/10/23 20:01
förstår ni inte att dom spelar är ett spel, framför eran, tv kväll.

The way some people find fault, you`d think there was a reward.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#19


See User information
Rusta organisationen för oväntade kriser


[2007-09-18]
Kriser kan inträffa plötsligt, eller komma smygande. Kriser kan slå till under en arbetsvecka eller drabba en organisation under en helg. På uppdrag av Socialstyrelsen har FOI gjort en förstudie om myndighetens krisledningsorganisation.

Med en väl genomtänkt krisledningsorganisation ökar förutsättningarna att hantera krisen utan att den ordinarie verksamheten drabbas av några allvarligare störningar. I likhet med alla svenska myndigheter och kommuner utvecklar Socialstyrelsen kontinuerligt sin krisberedskap. Som ett led i detta utvecklingsarbete fick FOI i uppdrag att göra en förstudie som lyfter fram frågor som det är viktigt att beakta vid utformningen av Socialstyrelsens krisledningsorganisation. I rapporten "Effektiv krisledningsorganisation: En förstudie på uppdrag av Socialstyrelsen" presenteras ett förslag till ett institutionellt ramverk samt ett antal viktiga funktioner, resurser och rutiner som kopplas till Socialstyrelsens krisberedskap. Utifrån förslaget presenteras också en skissartad disposition och struktur för en ”krishandbok”. Rapporten är i första hand avsedd att fungera som en idébank och ett stöd för Socialstyrelsen i det egna arbetet med att utveckla myndighetens framtida krisberedskap.

Utgångspunkten för FOI:s förslag är att Socialstyrelsens krisledningsorganisation behöver ha förmåga att hantera hela förloppet hos en kris inklusive dess efterdyningar. Sådan krisberedskap omfattar följande övergripande steg: Utbilda/öva, Upptäcka/identifiera, Hantera samt Normalisera/utvärdera/återföra. FOI föreslår att följande funktioner ingår i Socialstyrelsens institutionella och funktionella ramverk för krisberedskap: Tjänsteman i beredskap (TIB), Ledningsgrupp (ordinarie), Krisledningsgrupp med stödfunktion, Krisarbetsgrupp på avdelningsnivå, Krisarbetsgrupp på enhetsnivå, Krisberedskapsnivåer samt Krisberedskaps- och analysfunktion.Länk till artikeln ovan:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5993.aspx


Jaså nu ska socialstyrelsen få hjälp, med högre expertis.
Undrar vad det är för program som kommer dyka up
inom Socialstyrelsen när detta blir klart.
Regeringens budgetproposition

[2007-09-20]

Idag torsdag 20 september kom regeringens budgetproposition. FOI har äskat medel för bl a CBRN-verksamheten

Budgetpropositionen är omfattande. Just nu pågår därför en analys av propositionens innehåll för att sammanställa utfallet för FOI:s del. CBRN-området får en förstärkning motsvarande 21 miljoner kronor. FOI får även en förstärkning på 4,5 miljoner för Säkerhetspolitik och strategisk analys. Mer information publiceras när en fullständig analys av utfallet är färdig.


Länk till artikeln ovan:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____6003.aspx


Respect

Posted on: 2007/9/20 12:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#18


See User information
Ok det här förklarar ju lite om dom som kommer stå för mycke
av kommande övervakning samhället har startat. Det var väll
inte länge sen det stod nåt i tidningarna om fotbolls övervakning
och sånt om jag inte mins fel.


Ny teknik ska se det onormala för att skydda

[2007-09-11]
För att förhindra katastrofer måste man kunna se onormala beteenden. FOI får EU-finansiering för att utveckla ny teknik inom området i samarbete med åtta organisationer från fem länder.

Att gå en på en stormatch i fotboll kan vara fantastiskt. Särskilt om rätt lag vinner. Men den kan också bli en ruggig upplevelse och till och med i värsta fall det sista man gör. 1985 omkom 39 människor vid Heyselkatastrofen i Bryssel. 1989 dog 96 på Hillsboroughstadion i Sheffield.

Rockkonserter har också blivit tragedier. Helt plötsligt händer något när stora folkmassor samlas. Men till varje händelse finns det ett förspel. Kan man upptäcka det i tid kanske olyckan kan undvikas. Ett upplopp eller ett stort slagsmål på en fotbollsläktare har också ett förspel.

Att komma åt detta förspel blir nu en uppgift för Jörgen Ahlberg vid FOI som leder EU-projektet Adabts (automatic detection abnormal behaviour and threats in crowded spaces).

Jörgen Ahlberg förklarar vad det handlar om.
– Det nya är att signalbehandlare och beteendevetare samarbetar. I dag används övervakningskameror för att i efterhand se vad som hänt och eventuellt hitta de skyldiga. Vi vill i vårt projekt gå ett steg längre. Att se det onormala beteende som ledde fram till händelsen. Den här tekniken kan man använda vid evenemang där många människor samlas som fotbollsmatcher, rockkonserter, politiska toppmöten och så vidare. Ett annat område är platser där det normalt är mycket folk som flygplatser och järnvägsstationer. I det senare fallet är man kanske mer intresserad av att skydda sig mot terrorister.

– När man lärt sig vad som leder fram till en farlig händelse vet vi också vad vi ska leta efter. Vi ska använda en fotbollsarena i Holland som testplats. Fotbollsmatcher spelas hela tiden. Politiska toppmöten är svårare att simulera. Men i grunden är det samma mekanismer som är i spel. Vid en fotbollsmatch ska man inte bara bevaka läktarna utan också leta efter tecken vid ingångarna och området runt arenan. Då kan man i tid skicka dit säkerhetsfolk och hindra att en hotfull situation uppkommer.

I projektet ingår åtta organisationer från fem länder. Bulgarien som ny medlemsnation bidrar med inrikesministeriets psykologiska institut. Som avnämare nämns Saab samt flygplatserna Schiphol och Arlanda. Under hösten skrivs kontrakten och i början av 2008 startar arbetet som ska vara klart om fyra år då en demonstrator ska visas upp. Den ska i realtid kunna göra utvärderingar. En del av tekniken hämtas från den snabbt expanderande videospelsmarknaden.

Länk till artikeln ovan.
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5988.aspxFollow the money som vissa säger.


FOI dominerar när EU finansierar civil säkerhetsforskning

2007-09-10 13:15
FOI dominerar åter som central svensk organisation för civil säkerhetsforskning. Beviset denna gång är att EU beviljar FOI närmare 48 miljoner kronor ur EU:s sjunde ramprogram för forskning. FOI kommer att leda eller delta i 10 forskningsprogram. Sverige har totalt tilldelats något över 100 miljoner kronor.

FOI har i konkurrens med ett flertal starka forskningsaktörer åter kommit att visa sin breda kompetens inom civil säkerhetsforskning. EU har inom det sjunde ramprogrammet beviljat FOI finansiering av 10 forskningsprogram motsvarande ett värde av närmare 48 miljoner kronor. FOI kommer att leda tre projekt och delta i sju. Sverige har tilldelats en finansiering till ett värde av något över 100 miljoner kronor.
– Resultatet ligger helt i linje med mina förväntningar, säger Madelene Sandström, generaldirektör vid FOI. Vi är en stark forskningsorganisation med många starka och kompetenta forskare. Jag är därför inte förvånad, men oerhört stolt och glad. Däremot kan vår dominans inom civil säkerhetsforskning komma som en överraskning för många i Sverige.
– Vi har sedan 2004 aktivt arbetat för att tydliggöra vår roll inom svensk civil säkerhetsforskning enligt vårt uppdrag och vår strategi. Nu börjar det ge resultat. Beslutet om EU-finansiering av så pass många projekt till en så hög andel av Sveriges totala tilldelning kan inte uppfattas annat än mitt i prick, säger Madelene Sandström.
FOI är mest känt som en utförare av forskning för försvaret och andra försvarsrelaterade organisationer i Sverige och internationellt. FOI har här en viktig roll även i fortsättningen. För Försvarsmakten är den civila säkerhetsforskningen viktig eftersom den gör det möjligt för Sverige att bibehålla kompetens inom områden som en krympande försvarsforskningsbudget har svårt att finansiera. Forskningsprojekten sker alltid i samarbete med företag och andra forskningsorganisationer. En viktig svensk samarbetspartner för FOI är SAAB.
Några högaktuella områden som får EU-finansiering är teknik för att upptäcka och lokalisera tillverkning av hemmagjorda bomber, metoder för att upptäcka avvikande beteenden i till exempel stora folksamlingar, övervakning från luften av farkoster på vatten samt undersöka och öka förståelsen för vad som påverkar människors känsla av (o)trygghet.
Forskningsprojekten berör hela samhället, säger Madelene Sandström. Med den EU-finansierade forskningen och ny kunskap i ryggen står vi rustade att vara ett stöd till många fler uppdragsgivare inom området samhällets säkerhet. Det är min förhoppning att vår framgång ger en god bas för ett säkrare Sverige. FOI kan inte längre ses som enbart en aktör för försvarsforskning utan också för forskning inom hela det breda säkerhetsområdet. En klok planering där Sveriges samlade forskningskompetens tas tillvara kommer att leda till att Sverige ligger steget före när det gäller säkerhet och försvar, innovation och framtida svensk teknikexport.

Kontakt

Madelene Sandström, generaldirektör, madelene.sandström@foi.se, 08-555 030 01
Johan Axell, kommunikationsdirektör, johan.axell@foi.se, 08-555 030 18, 070-277 03 62


Länk till artikeln ovan.
http://www.foi.se/FOI/templates/NewsD ... pressrelease&nd_id=166339

Skrämande.

Respect

Posted on: 2007/9/13 15:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#17


See User information
FOI värd för BC-forensisk workshop

Världens främsta experter och forskare inom området biologisk och kemisk forensisk analys har träffats för en workshop i Sverige. Mötet är ett led i det fortsatta svenska samarbetet med amerikanska Department of Homeland Security.

Vid en mordbrand har polisens tekniska experter väl inarbetade rutiner. Förmodligen kan man hitta spår efter någon brännbar vätska som sedan kan analyseras. Denna vätska är ofta köpt i någon affär.

Vid ett attentat med biologiska eller kemiska ämnen är läget annorlunda. Brottsplatsen kan vara så att prov inte kan tas hur som helst. Och hur ska man ta proven utan att förstöra bevis? Och hur ska sedan proverna analyseras?

Detta är några ämnen som världens ledande experter i dagarna ska diskutera vid en BC-forensisk workshop som arrangeras av FOI och Krisberedskapsmyndigheten i samarbete med DHS, Departement of Homeland Security i USA. Samarbetet är en följd av det avtal som finns mellan Sverige och USA.

Calle Nilsson är kemisk analytiker vid FOI i Umeå. Han säger att de spår som tas vid en brottsplats inte bara ska knytas till händelsen. Helst vill man också kunna ringa in källan. Varifrån kommer ämnet? Hur har det tillverkats? När det gäller bakterier görs ofta en DNA-analys.

– Vårt arbete påminner mycket om hur man med hjälp av knarkbeslag kan nysta upp en hel organisation. Det går att göra om analysen görs rätt. Då kan man hitta föreningar som är föroreningar som uppstått vid tillverkningen och ju enklare tillverkning desto mer föroreningar. Skillnaden är att vi sysslar med andra ämnen än knark. Man kan säga att vårt arbete är en utvidgning av de traditionella forensiska metoderna, säger Calle Nilsson.

FOI har utvecklat metoder för att ta hand om farliga biologiska, kemiska och radiologiska ämnen som använts vid brott. FOI samarbetar med Statens kriminaltekniska laboratorium och Smittskyddsinstitutet.

Att mötet nu hålls i Sverige ser Calle Nilsson som ett bevis för att den svenska forskningen på området ligger långt framme.

Länk till artikeln.
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5940.aspx

Forskningsprogrammet Climatools nyhet i Svenska Dagbladet

I Svenska Dagbladet den 29 augusti presenteras en undersökning om klimatpåverkan utifrån ett genusperspektiv. Ett av projekten inom forskningsprogrammet Climatools arbetar med klimatanpassning och genusperspektivet.

I Svenska Dagbladet den 29 augusti presenteras en undersökning gjord av utrikesdepartementet som visar att män belastar miljön mer än kvinnor. FOI har huvudansvaret för forskningsprogrammet Climatools i samarbete med KTH samt Umeå och Uppsala universitet.

Den pågående klimatförändringen ställer krav på olika anpassningar av det svenska samhället. Forskningsprogrammet Climatools undersöker i ett av delprojekten genusaspekter på nödvändiga anpassningar av samhället utifrån den pågående klimatförändringen.Delprojektet ska föreslå arbetsmetoder som ska se till att kvinnors och mäns intressen behandlas lika när olika åtgärder i klimatanpassningen utformas.

Den 27 september anordnar Climatools ett seminarium med rubriken ”Klimatanpassning och genusperspektivet”. Seminarieprogram med anmälan kommer inom kort att publiceras. Huvudtalare vid seminariet är Ulrike Röhr, direktör vid det tyska projektet genanet.

Länk till artikeln.
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5947.aspx


Ja tolka som man vill men mycke kemisk undersökning på gång
som vanligt och senaste kontraktet börja ta fart med
Homeland Security samarbetet.

Tolka som man vill.

Respect

Posted on: 2007/9/6 16:19
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#16


See User information
Fram med häftpistolen å fyll järfälla med flyers....låt dom se att vi vet....

Posted on: 2007/5/30 18:24
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#15


See User information
Första workshopen i det nya säkerhetssamarbetet med USA

Den 30 maj till den 1 juni genomför Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) en tre dagar lång workshop i Järfälla tillsammans med Department of Homeland Security (DHS) i USA.

Länk till hella artikeln.
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5872.aspx

Hehe ska dom lära sig och görra likadant som usa gjorde när
stormen katrina slog till me, alltså ingenting mer än att flyga över
och kolla lägget :P. O ja dom ska skydda sitt personal me.


Respect

Posted on: 2007/5/30 17:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#14
Va fan är det för billigt bilderberger shit? Varför inte peka ett finger på dom som i Carpenters film "they live" fast då ringer de antagligen polis.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#13


See User information
2007-05-04
Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringarna

En av de viktigaste rättvisefrågorna i klimatpolitiken är rättvisan mellan kvinnor och män. Vi kan redan se tydliga mönster som - om inget görs - kommer att leda till att kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna.


Länk till hella artikeln
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5778.aspx

Extra länk som finns om man läser hella artikeln.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=343558


Intressant får en känsla av att feminist partiet kommer att
spella på detta kraftigt och utnitja allt som har med förhindra
global warming.


Respect

Posted on: 2007/5/5 22:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#12


See User information
Ja vad säger man om det. Reinfeldt lär ju bara buga o nicka. Han erbjuder säkert jasplanen i kampen mot terrorn...

Posted on: 2007/4/26 20:21
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#11


See User information

Posted on: 2007/4/26 20:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#10


See User information
Nytt avtal mellan Sverige och USA om säkerhetsforskning

Fredagen den 13 april undertecknade försvarsminister Mikael Odenberg och USA:s säkerhetsminister Michael Chertoff överenskommelsen som gäller forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet mellan de bägge länderna.

källa till hella artikeln
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5753.aspx


Kommer bli spännande att se hur fort allt kommer löpa.

Trevligt datum dom valde att skriva avtalet på :)

_____________________________________________________

Skydd eller integritetskränkande övervakning?

FOI släpper idag en kvalitativ studie kring flygresenärers upplevelse av säkerheten på Arlanda. Studien är beställd av SAAB AB och presenteras av författaren Jan Erik Rendahl på seminariet ”Skyddad men inte övervakad” den 11 april.


källa till hella artikeln
http://www.foi.se/FOI/templates/NewsD ... 5df5c6a97c506c5dfe88483adRespect

Posted on: 2007/4/25 21:38
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#9


See User information
Svenskamerikanskt terrorsamarbete Publicerad: 2007-02-10 02:20
http://www.expressen.se/1.243413

Sverige och USA ska inleda ett forskningssamarbete om hur vissa terrordåd kan förhindras. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått regeringens uppdrag att ingå avtal med det amerikanska säkerhetsdepartementet som bildades efter 11 september 2001.


Glöm inte FOI kom till 2001 av sammanslagningen finns längre
back i denna tråden att läsa. Sen ska dom ska teckna avtal med
homeland security i USA nästa vecka, finns också med i tidigaren
inlägg på denna tråd.


Ökad övervakning - ökad integritet 2005/09/12
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,697784,00.html

(ni får kopiera om ni ska komma åt länken ovan, blir sådär
knasigt.)

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, arbetar med att få fram intelligenta övervakningskameror.
I Linköping har en metod som maskerar oskyldiga tagits fram.
- Vi vill få fram en bättre övervakning utan att den personliga integriteten kränks, säger Lena Klasén, chef för avdelningen sensorteknik på FOI i Linköping, till aftonbladet.se.

Här en länk till diverse artiklar i expressen kring FOI
http://www.expressen.se/1.548738?txts ... rchtype=searchForm&page=0


Man tycks se skådespelt trots att det finns massor med fel FOI
gjort så är det fritt fram, ja det är lätt att hitta fel. Men om dom
åtminstone inte va på denna nivå och av dessa människor.


Respect

Posted on: 2007/4/8 18:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#8
Quote:

Sleeplijn wrote:
Så trevligt, flygande obemannade kameror överallt "emot terrorism".

Resized Image

Så trevligt.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#7


See User information
Så trevligt, flygande obemannade kameror överallt "emot terrorism".

Resized Image

Posted on: 2007/4/8 16:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#6
Det är skrämmande att se hur deras agenda kan utvecklas ostört utan något folkligt motstånd rena drömen för NWO clicken.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#5


See User information
Litte nytt från FOI
___________________________________________________
Fem projekt för FOI i första fasen av TAIS
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5724.aspx
Hela artikeln.

Försvarets materielverk, FMV, leder programmet Tekniker
för autonoma och intelligenta system, TAIS, inom ramen
för det så kallade särskilda FoT-programmet.

Vinnova är tillsammans med Försvarsmakten delfinansiär.
Fem projekt har valts ut för en första fas och FOI har
ansvaret för de flesta.

Modern militär teknik kan visserligen vara mycket
avancerad, men tiden är förbi när den militära tekniken
var ledande och spillde över på den civila sidan.
(interesant) Nu tittar militären istället mycket på vilken civil
teknik som kan få militär användning.


___________________________________________________


A vad ska man säga, litte Star Wars känsla över det hella,
känns som allt ligger runt hörnet, som om det är bara att
vända blad. Det är nog inte långt från vardags mat.

Ja det saknas bara att dom lyckas bygga en Nano robot,
som är så pass liten att den kan i sin tur bygga egna små
nano robotar, och har eget tänkande, sen är det för dessa
om dom nu bestämer sig att ta kol på allt levande.

Ja bedöm själva läs artikeln,
Vad ska vi med dessa till?

Respect

Posted on: 2007/4/8 13:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#4


See User information
Samarbete om säkerhet kan ge FOI miljard

Sverige ska inom kort teckna ett avtal med amerikanska staten om ett samarbete inom säkerhetsområdet. Ett resultat av avtalet kan bli många miljonprojekt till säkerhetsforskningen i Umeå. Men miljonerna kan bli en miljard ifall Umeå får ja på en EU-ansökan.


I april åker försvarsminister Mikael Odenberg till USA för att skriva under avtalet med department of homeland security (departementet för inrikes säkerhet) om ett samarbete inom säkerhetsforskning.

Här en länk till hella artikeln.
http://www.vk.se/Article.jsp?article=111685

Vad passande att dom ska åka till usa och teckna just denna avtal
med homeland security just i april.

Och jag tror starkt på att dom kommer få ett Ja i sin EU-ansökan
varför skulle dom inte får det? (det är ju den nya filmen mot
terrorismen som pågår.)


Respect

Posted on: 2007/4/1 18:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#3


See User information
Är det ren slump att sammanslagningen kom till 2001 ?


Från länken Kortfakta om FOI
http://www.ffa.se/FOI/templates/Page____1528.aspx

FOI bildades 2001 genom sammanslagningen av dåvarande
myndigheterna FOA (Försvarets Forskningsanstalt)
och FFA (Flygtekniska Försöksanstalt).


Respect

Posted on: 2007/3/29 22:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#2


See User information
Ja, vad fan gör den där Illuminerande facklan på en svensk militär-logga?
Dom snackar iallafall klarspråk (genom loggan) om vilka som drar i deras marionett-trådar.

Synd bara att inte "folk och politiker" inte förstår deras symbolspråk

Resized Image

Posted on: 2007/3/29 21:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
#1


See User information
Här kommer lite om FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut
snurra gärna runt på deras sida och läs lite om vad dom
håller på med, ganska fin bild dom ger av hur människor ska
acceptera övervakning m.m.
Kortfakta om FOI
http://www.ffa.se/FOI/templates/Page____1528.aspx
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____11.aspxFOI:s Magnus Norell populär hos media

Att Magnus Norell anlitas beror naturligtvis på de specialkunskaper
han besitter inom området, men också att FOI:s verksamhet i stort
berör så många människor i samhället.

http://www.ffa.se/FOI/Templates/NewsPage____5667.aspxDet gångna året har på många sätt inneburit ett ökat fokus på
samhällets säkerhet och medborgarnas trygghet.
Försvarets omställning mot ett modernt insatsförsvar för att bidra
till säkerhet i oroshärdar i omvärlden fortsätter. Efter flodvågskatastrofen
och stormen Gudrun har Sveriges krishanteringsförmåga diskuterats
intensivt. Sommarens terrorattacker i London gav ytterligare bränsle
till denna diskussion.

http://www.ffa.se/FOI/templates/Page____88.aspx

8 miljoner till förstudier och 25 miljoner till sensorer som mäter klimatförändring.

http://www.ffa.se/FOI/Templates/NewsPage____5670.aspx


FOI leder nationellt klimatforskningsprogram.

FOI leder ett femårigt klimatforskningsprogram, ”Climatools”,
i samarbete med KTH, Uppsala och Umeå universitet.
Forskningsprogrammet är på 25 miljoner kronor och här berättar
programchef Annika Carlsson-Kanyama om projektet.


http://www.ffa.se/FOI/Templates/NewsPage____5229.aspx

Från länken ovan

Klimatförändringen i sig anses inte bli ett hårt slag mot Sverige jämfört
med många andra länder. Vissa olägenheter som drastiskt sjunkande
priser på idag exklusiva strandtomter kanske man måste räkna med,
men annars blir det ju varmare och skönare i Norrland med nya grödor.
Det blir mer grönska och färre skidliftar. Näringar kommer att anpassas
till det nya.

– Men vi lever ju inte isolerat. Vi kanske får en turism till norra Europa
under sommaren därför att man inte står ut på kontinenten. I en värre
version kanske vi måste anpassa Sverige till att ta emot mängder med
miljöflyktingar.Krisinformation


FOI är nationell expertmyndighet när det gäller kärnvapen, biologiska och
kemiska vapen och stödjer regeringen och berörda myndigheter med såväl
teknisk kunskap vid nedrustningsförhandlingar som med rådgivning och analys.
Exempelvis var det vårt laboratorium i Umeå som användes under hösten 2001
då brev med misstänkt innehåll av mjältbrand (antrax) undersöktes av FOI:s
personal. Lyckligtvis innehöll inget brev något sådant.

http://www.ffa.se/FOI/templates/Page____13.aspx


Kommunikationskablar i vetenskapens tjänst.

Vårt klimat i Norden är starkt beroende av Golfströmmens transport av varmt
vatten upp till de nordliga breddgraderna. Denna vattenström ger upphov till det
drägliga klimat vi har idag. Modellberäkningar indikerar att en uppvärmning av
det globala klimatet kan leda till störningar i flödet med följden att strömmen
minskar. Resultatet, i så fall, blir att medeltemperaturen minska, i värsta fall
startar en ny istid.

http://www.ffa.se/FOI/templates/Page____4899.aspx


Generic och FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, presenterar ALERT

http://www.generic.se/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/150Temadag om hemmagjorda och improviserade spränganordningar

Hemmagjorda och improviserade spränganordningar framstår som ett allt
tydligare hot mot svensk militär personal utomlands, liksom mot det civila
samhället.

http://www.ffa.se/FOI/templates/Calen ... ___5668.aspx?d=2007-04-03
FOI i samarbete med bioteknikindustrin

FOI:s förstärker och expanderar samverkan med näringslivet. Samarbetet
växer och har som syfte att tydligare bidra till utvecklingen av företagsamhet,
inte minst inom bioteknik och läkemedelsindustrin.

http://www.ffa.se/FOI/Templates/NewsPage____5211.aspx
http://www.sik.se/document/bio/Bio_3.pdf


Lite runt Generic

Försvaret har haft stor betydelse för Generics uppbyggnad.
Generic började som teknisk konsult inom försvarsområdet redan 1993
och har sedan dess byggt upp en unik militär verksamhetskunskap, t ex
inom nätverksbaserat försvar och militära ledningssystem.


http://www.generic.se/jahia/Jahia/pid/5


Generic i Svenska Dagbladet

http://www.generic.se/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/534Vet inte vad jag ska säga men känns som FOI har ett stort finger i
Storebror upplever ganska tydligt i det jag läst.

Det är min syn på dom i alla fall läs gärna runt lite och skapa
en egen bild.


Respect

Posted on: 2007/3/28 22:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS