vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostMindre dödliga vapen
#1


See User information
Problem för krigssjukvården behandla skador efter ”mindre dödliga vapen”

Effekterna på människan av dessa vapen är väl bevarade hemligheter

Av B Thomas Kjellström

Vad menar vi med ”icke dödliga vapen?” Är en trampmina ett icke dödligt vapen? Den spränger i första hand bort en fot eller ett underben. Endast i undantagsfall leder detta till död en annat än på litet längre sikt, när t ex infektionskomplikationer tillstött. Ska ”icke dödliga” vapen kanske kallas något annat i stället, t ex ”mindre dödliga vapen” (i engelsk- språkig litteratur används ofta begreppet ”less lethal weapons”). Eller kanske ”icke omedelbart dödande vapen”?

Låt oss i alla fall försöka enas om en definition: Med icke dödliga vapen menas vapen, vilkas verkan syftar till att inkapacitera ut an att döda (annat än i olycklig a undantagsfall.) Ingenting är garanterat icke dödligt under varje tänkbar omständighet. Till och med en gräddkola placerad på ”rätt” ställe (t ex i fel strupe) kan vara dödlig!

De icke dödliga vapnen har ställt krigssjukvården inför nya problem. Nu måste man räkna med nya typer av skador. Tidigare var krigsskador ungefär samma skador som i de fredssamhället, fast fler och färre. Skottskador, splitterskador, brännskador osv. Men vi ha ingen civil erfarenhet av strål- eller ljudskador. Och hur ska man se att en sårad soldat drabbats av en viss typ av icke dödligt vapen. Hur skadad är han? Hur ska han behandlas? Och vilka av de nya skadetyperna ska v i koncentrera oss på? Många frågor och få svar.

Från klister till laser
Begreppet icke dödliga vapen innefatt ar många olika typer av vapenverkan, alltifrån ganska enkla verkansformer som t ex att spruta klibbiga, klisterliknande substanser över motståndaren för att göra honom orörlig och därmed ofarlig, till tekniskt avancerade system, t ex laser.

Icke dödliga vapen är inget nytt. Redan i mitten av 1940-talet experimenterade man i såväl Nazityskland, som i USA med olika typer av vad vi idag skulle kalla icke dödliga vapen, nämligen akustiska vapen och vortexvapen.

På 1960-talet kom så laserteknologin. Dessutom experimenterade man på 1960-talet, i alla fall i USA, med ”psykiska” vapen, där man genom att utsätta människor för speciellt ljud och/eller ljus, försökte åstadkomma nedsatt mental prestationsförmåga. Det mesta av dessa data är hemligstämplade; det finns mycket litet publicerat om dessa försök i den öppna litteraturen. Detta gäller över huvud taget beträffande icke dödliga vapen. Emellertid tycks det läggas ned stora summor på forskning och utveckling av dessa vapensystem. Enligt vissa uppgifter planerar tex bara amerikanska flygvapnet att under 1997-2003 lägga ned 100 miljoner dollar på forskning kring icke dödliga vapen! USA har i alla fall låtit släppa ut en del information om vad man håller på med inom fältet. Vad som skedde i Sovjetunionen, vet man mindre om. Dock vet man att Sovjetunionen hade utvecklat kraftfulla laservapen och möjligen också mikrovågsvapen.

Den här översikten berör laservapen, akustiska vapen, vortexvapen och mikrovågsvapen ur medicinsk synvinkel. Åtminstone laservapen och mikrovågsvapen brukar räknas till familjen ”riktad energi-vapen”. En benämning, som beskriver precis vad det rör sig om - ”strålar” av energi i olika former som riktas mot målet .

Laservapen
Laser är en akronym för ”light amplification by stimulated emission of radiation”. Allt ljus kan beskrivas som vågrörelser genom det omgivande mediet, t ex luften. Laserljuset kännetecknas av att det är monokromatiskt, dvs består av enbart en färg (= våglängd), och dessutom av att det är koherent. Koherens betyder att alla ljusvågorna, som bygger upp ljusstrålen, färdas genom mediet i fas med varandra. En effekt av koherensen är att ljuset är koncentrerat till en smal ljusstråle som fortleds i en mycket väldefinierad riktning. Denna laserljusstråle är mycket mera intensiv och energiinnehållande än vanligt ljus. Om en sådan ljusstråle med viss våglängd och tillräcklig styrka riktas mot ögonen, kan blindhet bli följden, och det var också detta som var tanken bakom de laservapen som började utvecklas av stormakterna på 1960-talet.

Effekten var helt enkelt att näthinnan, med dess ljuskänsliga stavar och tappar, brändes sönder. Stav ar och tappar nybildas inte, är de väl en gång förstörda, har de gått förlorade för alltid. Blindheten blir permanent och går inte att bota. Här har vi alltså exempel på ett icke dödligt vapen, som är synnerligen inhumant! Dessbättre har man genom en internationell överenskommelse hösten 1995 åstadkommit ett förbud mot användande av laservapen som orsakar bestående blindhet.

Emellertid omfattas inte ”tillfälligt bländande” laservapen av detta förbud. Det är alltså tillåtet med vapen, som gör motståndaren tillfällig t blind (= bländad), bara inte skadan är bestående, utan går tillbaka. Detta kan man åstadkomma genom att minska energiinnehållet i laserstrål en och/eller att ändra på våglängden. Vad man inte vet något om, är dessa bländande laservapens effekter på litet längre sikt, vare sig på ögonen eller på andra organ, tex hjärnan.

Akustiska vapen
Som exempel på akustiska vapen kan nämnas infraljudsvapen. Infraljud är ljudvågor med så låg frekvens (under 20 Hertz), att det mänskliga örat inte kan uppfatta dem - man kan alltså inte höra infraljud. Däremot vet man, att människan kan påverkas av infraljud på andra sätt. Ett exempel är det infraljud som en väderfront föregås av. När en sådan front rör s ig genom atmosfären, bildas infraljud framför den, som bogvågen framför ett fartyg. Detta infraljud k an nå oss något dygn innan själva fronten kommer fram, och det finns de som anser, att den väderkänslighet som vissa människor känner av i form av t ex trötthet och huvudvärk något dygn eller några timmar för e ett hastigt omslag i vädret, beror på infraljudet , som föregår fronten.

Infraljud bildas också av vissa maskiner och har ibland ansetts vara ett hälsoproblem inom industrin. Infraljud kan färdas lång a sträckor utan att det dämpas nämnvärt. Vattenkraftverk, t ex i Norrlandsälvarna, bildar under vissa omständigheter ett kraftig t infraljud (upp till 1 megawatts effekt), som har kunnat registreras i atmosfären på upp till 500 km avstånd från kraftverken.

Akustiska vapen finns som prototyper. De finns i form av fordons- eller helikoptermonterade vapen och som handburna ”akustiska gevär”. Man har även gjort försök med akustiska ”staket” för att avspärra markområden eller byggnader.

Ljudvågorna från akustiska vapen kan påverka innerörats hårceller och ge yrsel och illamående, ungefär som åksjuka. Vissa frekvenser och intensiteter av ljudvågor kan åstad- komma resonanssvängningar i inre organ som kan leda till smärtor, kramper och till och med i vissa fall döden. Effekterna på kort och lång sikt på de olik a organen i kroppen och på de celler, som bygger upp dem, är i princip helt okända, liksom eventuella effekter på de enskilda cellernas olika beståndsdelar.

Vortexvapen
Här är verkansformen ”rökrings”- eller virvelformade (vortex, virvel på lat in) tryckvågor, som bildas genom explosioner i stötrör, som kan vara fordonsmonterade eller stå på stativ på marken. Prototyper finns. Vortexringarna rör sig framåt med flera hundra km/tim och själva ringarna roterar med ljudets hastighet. Det har i försök visats, att de kan slå sönder träplankor. Enligt uppgift hade tyskarna under Andra världskriget utvecklat vortexvapen, som kunde skjuta ned flygplan.

Vad gäller effekten på människan av dessa ”rökringar”, finns det väldigt litet publicerat . Det man vet är, att människor kan slås omkull av tryckvågen. Inget tycks vara känt (eller åtminstone publicerat) om effekterna på inre organ eller på cellnivå.

Detta kan vara oroande. Vi vet från vår egen forskning , att celler, som utsätts för tryckvågor inte alls mår bra. De som träffas direkt av stötvågen kan slås sönder och dö. De som finns i periferin, får sitt cellskelett skadat . Cellskelettet är, som namnet antyder, just de äggviteämnen i cellerna, som utgör deras inre stödstrukturer och som ger dem deras geometriska form. Cellskelettet har också stor betydelse för celldelningen och cellernas förmåga att röra sig och ändra form på ett ändamålsenligt sätt. Vad händer med cellskelettet i kanske miljontals celler i kroppen hos en människa som träffas av ett vortexvapens ”rökring”? Ingen vet! Vilka slag s cellförändringar kan detta i så fall ge upphov till på litet längre sikt? Ingen vet!

Mikrovågsvapen
Mikrovågor är elektromagnetiska vågor med våglängder mellan 1 mm - 1 m. De kan genereras med mikrovågsrör eller -transistorer. Mikrovågorna utbreder sig rätlinjigt genom atmosfären, men skärmas lätt av t ex byggnader. Ett exempel på mikrovågsanvändning är vanlig radar. En effekt av mikrovågor, som vi alla känner till är deras värmealstrande förmåga, som vi ju utnyttjar i våra mikrovågsugnar. Värmealstringen sker genom påverkan (excitation) av vattenmolekylerna i det som ska värmas upp. Mikrovågsvapen utnyttjar pulserande mikrovågsstrålning med mycket hög effekt, upp till 10 gig awatt (giga=en miljard) med våglängderna någon mm till dm, high power microwaves, HPM. Dessa vapensystem har från början varit avsedda, att genom värmeenergi störa ut elektroniken hos fordon, flygplan, robot ar och datorer.

Dessutom har mikrovågor många olika biologiska effekter. Då människan består till cirka 80 procent av vatten, och en av mikrovågornas effekter (uppvärmning) sker genom påverkan på vattenmolekylerna (se ovan), är det inte så svårt att föreställa sig att hon kan påverkas av mikrovågor. Beroende på avståndet till mikrovågskällan, kan effekten bli värmekänsla, förhöjd kroppstemperatur, brännskador och slutligen döden.

Förutom denna värmeeffekt, har mikrovågor också andra effekter. Det påstås, att man kan få en direkt påverkan på hjärnan med förändrat EEG, minnesförlust och epilepsiliknande kramper. Förlamningseffekter kan också ses.

Mikrovågor anses också påverka hjärtfrekvensen och leda till orgelbunden hjärtverksamhet eller till och med hjärtstillestånd (vilket om det inte hävs, förstås leder till döden).

Ett problem med mikrovågor är, att den ”dos” som är avsedd att ”värma upp” någon på 100 meters avstånd (= icke dödlig effekt), kanske är dödlig för en person på 10 meters avstånd. I detta sammanhang kommer förstås också frågan om påverkan på vapenoperatören in.

Förutom den rena värmeeffekten, är väldig t litet känt om mekanismerna bakom mikrovågornas inverkan på människan på såväl kort som lång sikt.

Framtiden
Som framgår av ovanstående översikt, är det mesta kring effekterna på människan av icke dödliga vapen okänt . Vad man däremot vet, är att det satsas stora summor på att utveckla sådana vapen på olika håll i världen. Flera frågor pockar på svar. Har dessa vapen hittills okända effekter på människan? Vilka är i så fall dessa effekter? Vad betyder de på kort och lång sikt? Vilken betydelse kan kombinationsskador ha, dvs samtidiga skador på samma individ av både konventionella stridsmedel och icke dödliga vapen? Vilken betydelse har dessa eventuella effekter för sjukvården i krig? Vilken utbildning av personalen behövs?

Som synes åtskilliga frågetecken. Dess bättre har man varit medveten om dett a i Högkvarteret och FOA Vapentraumatologi har fått i uppdrag att under innevarande budgetår göra en förstudie av de biologiska effekterna av HPM.

Från FOA-tidningen nr 2-1998 - www.foi.se/framsyn

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____794.aspx

Posted on: 2007/5/31 2:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
38 user(s) are online (38 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 38

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS