vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
Frimurarritualer
#1
Följande är klipp från politisk hemsida...

Det såkallade svenska gradsystemet, som används av frimurarlogerna i hela Norden och delar av Tyskland, har länge använts som inspiration i utformningen av ritualerna.

"Är du redo att blanda ditt blod med brödernas", frågas alla nya frimurare under upptagelseritualen. Det är ingen tom fras.

Man har hanterat element från olika mystikkulturer såsom kabbala, gnostisismen, nyplatonismen och olika traditioner och legender.

Den heliga gralen
Till den sistnämda kategorin hör den såkallade grallegenden som går som en röd tråd från invigningen och upp över och in i gradshierarkin. Denna beskrivning härrör sig tillbaka till tiden för Jesu korsfästelse och död.

Den bibliske personen Josef från Arimatea spelar en central roll. I nya testamentet fick han tillåtelse att ta ned Jesu kropp från korset. Men legenden säger att den samme Josef tog vara på bägaren från nattvarsmåltiden och samlade blod från såret som Jesus fick då han blev stucken i sidan av en lans för att kontrollera om han var död.

Denna bägare och dess innehåll har senare blivit kallat för Det heliga gralet. I följande legend ska Josef från Arimatea ha tagit med sig seden till England. Kyrkan i England räknar förövrigt Josef av Arimatea som sin grundläggare.

Grallegenden har genom århundradena spelat en viktig roll i europeisk magi och mystik. Därfrån har den också funnit vägen in i frimureriet.

Det har varit en central punkt inom frimurarlogernas lärosystem att orden ska ha uppkommit från det att någon har droppar blodet från gralen. Logen ska ha uppbevarat blodet på en kristallflaska och under årens lopp har det blandats med tappat blod från högre gradens frimurare. Orden tror att den därför förvaltar en sorts indre förening med Kristus och detta ska vara logens innersta hemlighet som bara uppenbaras för de frimurare som når högst upp i gradshierarkin.

Fri och manlig gärning
Men det talas om blod och blodsriter i flera av de gradsritualer inom den norska frimurarorden. Redan vid invigningen blir alla nya frimurare tillfrågade om de de är villiga att blanda sitt blod med bröderna. Den ordförande mästaren frågar kandidaten: "Är du redo att blanda ditt blod med brödernas, innan vi fullföljder denna invigning till frimureriet och innesluter dig som en kär broder?"

Inom den första graden sker ingen form av blodsblandning. Största delen av det norska frimureriet har inte heller med någon form för blodstappning eller blandning. Den förekommer nämligen i en extra grad som ligger innan den tionde graden.

Repa i fingret
Prästen fyller ordenskalken med vin och ber den som skall upptas att repa sig i högra handens tumme. För att påminna honom om blodet som en gång ljöts på Golgata, på samma sätt ska du blanda ditt blod med det blod som bröderna har utgjutit till korsets försvar. Prästen lägger tre doppar från kristallflaskan i samma kalk som den som ska invigas har och lagt av sitt blod i. I kalken häller prästen också rödvin.

Därefter ska kandidaten dricka av kalken. Efter honom dricker prästen, och så sänds kalken runt till börderna som alla dricker. Av det som blir kvar i bägaren häller prästen tre doppar tillbaka i kristallflaskan. På det här sättet blir den nyinvigdes blod blandat med brödernas och med Kristi blod.

Ritualen fortsätter sedan såhär:
- med de sista dropprna kvar i kalken bestänker prästen med sina fingrar krusifixet medan han säger: "I ditt heliga och stora namn, du treenige Gud, bringar jag detta offer till din ära, vår tröst och till ett värdigt minne om det förbund, som vi idag för evigt har slutit med dig. Det är fullbordat. Amen!"

Den konkreta blodsblandningen ska idag vara avskaffad av fruktan för sjukdomar som överförs genom blod. I stället genomför man en symbolisk blodstappning där kandidaten repas i fingret utan att det blir ett öppet sår.

Vebjörn K. Solbekk

Grad 1
Kandidaten rekommenderas av två "faddrar" för att bli upptagen i orden. Personen ifråga leds in i logesalen med bindel för ögonen och svärdet riktat mot sig. Den som ska upptas ska svära frimurareden som bland annat innehåller följande löfte: "Men om jag på minsta sätt skulle bryta detta mitt löfte, så samtycker jag till att min hals må bli avhuggen, mitt hjärta utrivet, min tunga och mina inälvor må slitas ut, samt att allt detta kastas i havets avgrund, min kropp bränns, och min aska blir utspridd i luften, så att ingenting av mig och min härkomst må återfinnas bland människor eller frimurare".

Kandidaten tillfrågas också om han är villig att avsäga sig sin religion för att anta frimurarnas religion, om han är redo till att blanda sitt blod med frimurarnas blod.

Grad 2
Invigningen sker vid altaret i logerummet. Kandidaten ska avlägga en medbroderlig ed och stadfästa sina löften att åtlyda orden och vara medveten om dess innebörd. Ordförande Mäster slår så tre slag mot en passare som hålls upp mot kandidatens bröst.

Grad 3
Invigningsrummet är utstyrt med en likkista som står centralt placerat. Ordförande Mäster säger till kandidaten: " Se och känn det rum du en gång ska bebo". De bevakande bröderna tar kandidaten under var sin arm och lägger honom ned i likkistan och lägger lakanet över honom. Frimurarbröderna uttalar "mästerordet "Mac Benac" som ska betyda "köttet skiljer sig från benen" eller "kroppen har redan upplösts". Det spelas sorgemusik och kistan - med kandidaten i - bärs in i en gravkammare vid sidan av. Där läser ceremonimästaren en legend om byggmästaren vid Salomos Tempel i Jerusalem, Adoniram. Legenden handlar om hur denne blev brutalt dräpt av tre av sina lärljungar då dessa försökte få honom att uttala de såkallade "mästarorden".

Grad 4 och 5
Ritualen kan bäst liknas vid en vandring i en underjordisk gång. En frimurarbroder som bär en svart kappa, svart hatt och mask för ansiktet, leder kandidaten fram till en järndörr, låser upp och låter kandidaten gå in i den mörklagda gången och stänger porten med en kraftig smäll. Med endast en lykta i handen ska den sökande ta sig genom den trånga gången förbi en hel del stationer med likkistor, människoskelett, huvudskallar och urnor. Vid slutet av gången ligger det en akasiekvist som kandidaten ska finna och ta med sig.

Grad 6
Den sökande ska finna ett nytt mästarord som är gömt i en likkista. Mästarordet är "Jehova". När kandidaten har funnit och uttalat detta ord blir den sjätte gradens loge öppnad. Kandidaten ska lova "efter bästa förmåga vidarebefodra frimurarvetenskapen", "söka och främja ordensrenheten" och "uppenbara för sina efterföljade de anslag om orden som han har fått kunskap om". Det utförs ytterligare en rituell ceremoni under en byggnadskran där kandidatens händer blir upplyftade fyra gånger.

Grad 7
Kandidaten ska avlägga ed på att han "alltid vill bekänna och utbreda den sanna apostoliska läran" och "utföra barmhärtighet mot alla människor, speciellt mot nödlidande och ordensbröderna". Den sökande blir antagen som "Riddare av solens uppgång i öst och Jerusalem".

Grad 8
Flera av prästerna inom Frimurarordens klerikat medverkar under ceremonin som har starkare andligt innehåll än de tidigare graderna. Det genomförs bl a en rituell rentvagning. Ordens högste Prelat säger till kandidaten: "Herren avkläder dig den gamla människan och iklär dig det nya som blev skapt av Gud i sannhetens rättfärdighet och helighet".

En av de assisterande prästerna bär fram ett tvättfat och låter den sökande tvätta händerna och bröstet. Sökande får ta på sig nya riddarkläder och kan tituera sig som "Salomos Betrodda Broder".

Grad 9
Ritualen kan liknas vid en gudstjänst med dop. Också denna ritual utförs delvis av ordens präster i klerikatet.

I logerummets vänstra del finns ett framsatt vattenkar. Stormästaren gör korsets tecken och säger: "Vattnets element, på nytt heligt vid Ordensmästarens nedstigning i Jordanfloden, då han beseglat förbundet, vid vilket vi alla är delaktiga i genom den nya födelsens bad, blir vi nu alla ett tecken till rentvagning från syndens värld och köttets besmittelse, så till själ och ande". Stormästaren doppar en kvist i vattenbadet och bestänker alla bröderna med vatten och uttalar: "Trefaldig och utan tal må vi bli renade genom andens nåd ifrån det ondas besmittelse och bli renad för Honom som ska komma".

Grad 10
I frimurarnas speciella kapell genomför man en brödsbrytelse med starka nattvardsliknande tecken. Tanken är att denna skall symbolisera den innersta föreningen mellan bröderna.

En av prästerna går fram och tillbaka framför altaret med en rökelse medan församligen ligger på knä. Andra präster går fram och hjälper till med utdelandet av brödet. Medan de delar ut brödet säger de: "Din vandel gör dig värdig till att smaka det bröd som ligger på Herrens altare".


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Frimurarritualer
#2


See User information
Jag bygger väl på med ett gammalt tv program där man visar Frimurarritualer samt har en förre detta ordförande mästaren över loge som förklarar Frimureriets speciella religion. Ordförandemästaren har absolut diktatorisk makt och det är till denna som Frimurarna ska ge sina eder om lydnad och tysnad. Han i sin tur står direkt under stormästaren över landet som har nästan uteslutet varit en Svensk konung i det svenska frimurar systemet med total diktatorisk makt över sina undersåtar. Källa: Frimurernes hemmeligheter: Roger Karsten Aase - var norsk frimurare i 15 år.


Freemason rituals 1 of 10
- http://www.youtube.com/watch?v=39c9LMfjaeQ - (Introduction about the content of the show and introduction about the key parts in Johannes Lodge or the blue lodge (becouse of the color of the cermonial clothes). This is the same loge the Norwegien mass murderer Anders Behring Breivik had the highest degree as a master mason.)


Freemason rituals 2 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=gXKeYjIiq04 - (Introduction about the key parts in Johannes Lodge or the blue lodge (becouse of the color of the cermonial clothes). This is the same loge where the Norwegien mass murderer Anders Behring Breivik had the highest degree as a master mason. 1 degree oaths and explanations about the threat in this oath of death by an former Worship Master for a lodge. According to Freemasons that replied this was the authors that best represented Fremasonry; Coil Masonic Encyclopedia 42%, Abert Mackey revised Encyclopedia 33%, The Builders by Newton 33%, Claudy 24%, Haywood 24%, Cerza 24%, Goulg 20%, Roberts 20% and Albert Pike 16%.)


Freemason rituals 3 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=xYaXd0r3ghA - (Worship Master of a lodge revieals and explains the Freemason ritual of 1 degree.)


Freemason rituals 4 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=g5kJKyn-b_M - (The Apron - Worship Master of a lodge explains about the apron which Masons wear something that will give them access to their next life. This disguise must be buried with Freemason at his death. The Ashlar stone - explain the symbolic Ashler stone that freemason use. Same symbolism we saw used with the murder of Robert Calvi. Talks about Robert Pikes quotes where he say a Freemaon misled Freemasons.09:10 into the video: Reenactment of one of the 3rd degree ritual of the Murder of Hiram Abif. In the end of this ritual it is explained that they must assist a brother in distress.)


Freemason rituals 5 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=xTr8zan1CIc - (Former Worshipful Master of a lodge explains the 3:e degree ritual of the Hiram Abif murder in Johannes lodge (Blue Lodge). The same lodge Freemason Anders Behring Breivik got his 3:e degree. The candidate is here Symbolicly murdered and resurected as Hiram Abif and thus reborn. In Johannes lodge the 3:e Freemason is a complete mason. Talks about the oaths of the 3:e degree about the horribly mutilation of a Freemason that reveals secrets.)


Freemason rituals 6 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=mI8bGgfnN9c - (Former worshipful Master of a Lodge reveals and explains freemason rituals.)


Freemason rituals 7 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=fFjZaWc6u3Y - (Former Worship Master of lodge explain the Freemason Burial ritual)


Freemason rituals 8 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=OpqiU52J05k - (Former Worship Master of lodge explain the Freemason Burial ritual)


Freemason rituals 9 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=e3zsY0tegYE - (Is a Freemason a religion?)


Freemason rituals 10 of 10 - http://www.youtube.com/watch?v=w-29ogdIu2E - (Is Freemason a religion? Conclusion: 1. Fits every standard definitions of religion, 2. Offers a system of salvation, 3. Has a creed, a confession of faith a theology and a ritual of worship, 4. Har symbols like those found in a church.)

Posted on: 2014/1/21 18:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Frimurarritualer
#3


See User information
Varför inte se det hela som ett rollspel?

Posted on: 2014/1/21 19:14
"Använd skallen, Nollan! Om inte vi kan se dom, hur fan skall dom kunna se oss???" (Knasen, 1967)
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Frimurarritualer
#4


See User information
Här är mer info om frimurarnas ritualer:
http://www.masonicinfo.com/bloody.htm

Posted on: 2014/1/22 0:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Frimurarritualer
#5


See User information
Jo visst är de rollspel för vuxna precis som med dessa exemplen.

'The Third Wave was the name given by history teacher Ron Jones to an experimental recreation of Nazi Germany which he conducted with high school students. The experiment took place at Cubberley High School in Palo Alto, California, during one week in 1969[1]. Jones, unable to explain to his students why the German citizens (particularly non-Nazis) allowed the Nazi Party to exterminate millions of Jews and other so-called 'undesirables', decided to show them instead. Jones writes that he started with simple things like classroom discipline, and managed to meld his history class into a group with a supreme sense of purpose and no small amount of cliquishness. Jones named the movement "The Third Wave," after the common wisdom that the third in a series of ocean waves is always the strongest, and claimed its members would revolutionize the world. The experiment allegedly took on a life of its own, with students from all over the school joining in'

När läraren blev Fuher (dokumentär): http://www.ur.se/Produkter/167545-Nar-lararen-blev-Fuehrer

The Wave (tv dramatisering av händelsen): http://www.youtube.com/watch?v=ICng-KRxXJ8


Och så har vi klassikern Philip Zimbardos The lucifer effect med stanford prison experiment:
[TED kort version] - http://www.ted.com/talks/philip_zimba ... e_psychology_of_evil.html
[The lucifer effect long version] - http://www.youtube.com/watch?v=9xpsVlY3QQc

eller med denna herren som tydligen var Justiciar Knight och Tempelriddare. http://werewolfme2.deviantart.com/art ... Behring-Breivik-291751049


Rollspel för vuxna kanske inte är så ofarligt ändå? Speciellt när vi lägger till religion, socialisation där man skapar ett slutet diktatoriskt system, ge edet om absolut lydnad till sin stormästare, träna sina medlemmar att hålla hemligheter i varje grad och medvetet ljuga för utomstående och egna medlemmar i sektens namn, skapa ett starkt vi (frimurar som befinner sig i ljuset) och dom (vi profaner i mörkret) med mera. Skulle kunna hålla på ett tag men de räcker nog med detta eller vad tror du?

Posted on: 2014/1/22 1:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
82 user(s) are online (82 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 82

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS