vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostHela Protokoll 15 ( SVP )
#1


See User information
Tidigare tråd om Protokoll 15

Re: ur robotarnas uppror av david icke

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... id=110248#forumpost110248Protokoll nr:15

En endags-revolution. Då vi slutligen helt och hållet tagit makten i våra händer med hjälp av stats-omvälvningar överallt, förberedda till en och samma dag, efter tillfullo erkänd oduglighet av alla existerande regeringar (men detta kommer ännu att ta lång tid, kanske ett helt århundrade), ska vi göra allt för att förebygga alla sammansvärjningar. Vi kommer då att utan barmhärtighet straffa alla med döden, som möter vårt makt-tillträde med vapen i hand.

Straff. Varje organisation av något hemligt sällskap skall också tillintetgöras. De som nu existerar känner vi till och de tjänar eller har tjänat oss; dessa upplöser vi och deporterar medlemmarna till utom Europa liggande länder.

Gojim-frimurares framtida öde. På samma sätt kommer vi att behandla de gojer bland frimurarna som vet för mycket; Och de, som vi av en eller annan orsak benådar, kommer att leva i ständig fruktan för utvisning. Vi kommer att stifta en lag, enligt vilken alla f d medlemmar i hemliga sällskap döms till utvisning från Europa, vår regerings centrum.

Vår regerings avgöranden ska vara definitiva och utan appellation.

Maktens mysticism. I alla gojim-samhällen, där vi sått djupa rötter av oenighet och opposition, kan man endast återupprätta ordning med skoningslösa medel som vederlägger en orubblig makt; att fästa sig vid offren, som krävs för framtidens väl, är lönlöst. Det är varje regerings skyldighet att skapa folkets välstånd, även om det måste ske med offer; regeringen bör inse att dess existens består inte bara av privilegier utan även av skyldigheter.

Huvudsaken för en regerings orubblighet är befästandet av maktens gloria, och denna gloria, uppnås endast genom maktens imponerande ståndaktighet, vilken bär okränkbarhetens insegel av mystiska orsaker - såsom i egenskap av Guds utkorade. En sådan makt var ända till slutet det ryska självhärskardömet - vår enda allvarliga fiende här i världen, bortsett från påvedömet. Glöm inte hur det i blod dränkta Italien inte krökte ett hår på Sullas huvud! Sulla förgudades genom sin kraft i folkets ögon, även om det var utpinat av honom, och hans oförskräckta återkomst till Italien ställde honom utom okränkbarhetens gränser. Folket rör aldrig den som hypnotiserar det med sitt mod och sin viljekraft.

Frimurarlogens förökning. Tillsvidare, innan vi tar makten helt, ska vi stifta och föröka frimurarlogerna i alla delar av världen och se till att alla, som kan bli eller är framtående, blir indragna i denna verksamhet, eftersom vi i dessa loger kommer att ha den förnämsta källan till information och det mest inflytelserika kampmedlet.

De "vises" centralstyrelse. Alla dessa loger kommer vi att centralisera under en, endast av oss känd, men för alla andra okänd styrelse, vilken består av våra vise. Logerna har sin representant, som med sin person döljer den ovannämnda frimurarstyrelsen, från vilken paroller och program utgår. I dessa loger binder vi till en fast knut alla revolutionära och liberala element. Deras sammansättning kommer att bildas från alla samhällslager. De allra hemligaste politiska planer kommer vi att känna till och de kommer under vår ledning samma dag som de föds.

"Azeffism". Som medlemmar i dessa loger kommer vi att uppta nästan alla agenter för den internationella och nationella polisen, eftersom polisens tjänst för oss är oersättlig i det avseendet, att den inte bara efter eget gottfinnande kan behandla de motsträviga utan också skyla över våra handlingar, skapa orsaker till missnöje m m.

Frimureriet som ledare av alla hemliga sällskap. I hemliga sällskap är det främst opportunister, karriärister och i allmänhet lättsinninga människor som söker inträde. Med dessa blir det lärr för oss att samarbeta och genom dem kan vi dra upp riktlinjerna för den av oss planerade maskinens mekanism. Om denna vår värld förvirras, så betyder det att dess förvirring var nödvändig för att vi skulle kunna tillintetgöra dess alltför fasta solidaritet. Och om en sammansvärjning skulle anstiftas så ställer vi en av våra trognaste tjänare i spetsen för den.

Det är klart att det är vi, och ingen annan, som dirigerar frimureriets verksamhet, eftersom vi vet vart vi för mänskligheten. Vi känner det slutliga målet för varje handling. Gojerna däremot är förblindade. - De fattar inte ens det omedelbara resultatet. De eftersträvar oftast ett omedelbart och ögonblickligt tillfredsställande av sin egenkärlek genom att det de planerat uppfylls. De märker inte ens att de inte själva initierat planen, utan att det är vi som fört in dem på den tanken.

Betydelsen av publik framgång. Gojerna inträder i logerna av nyfikenhet eller i hopp om att, med deras hjälp vinna den samhälleliga honungskakan. Vissa gör det åter för att få tillfälle att offentligt lägga fram sina omöjliga fantasier. De törstar efter den härliga känsla som väcks av framgångar och applåder, med vilka vi är särdeles frikostiga. Vi förser dem med dessa framgångar så att vi ska kunna utnyttja deras därigenom uppkomna egenkärlek.

Under dess omtöcknande inverkan underkastar sig människorna blint vår suggestion utan att akta sig för den. De blir fullt övertygade om att deras ofelbarhet föder egna tankar höjda över all främmande inverkan. Ni kan nog föreställa er hur lätt man kan bringa de klokaste gojer till medvetslös naivitet under inverkan av egenkärleken och hur lätt det också blir att göra dem modfällda inför minsta möjliga motgång, samt bringa dem till slavisk lydnad genom att ge dem hopp om ny framgång.

Lika mycket som de våra föraktar yttre framgång, bara de får möjlighet att genomdriva sina planer, lika mycket är gojerna beredda att offra varje plan enbart för framgångens skull. Denna deras psykologi underlättar betydligt vår uppgift att leda dem. De är till det yttre tigrar, men har fårhjärtan och i deras huvuden är det ständigt korsdrag. Vi har invaggat dem i drömmen om uppslukandet av den mänskliga individualismen genom kollektivismens symboliska enhet.

Kollektivismen. De har ännu inte gjort klart för sig och kommer inte att förstå tanken att denna dröm är ett påtagligt brott mot en av naturens förnämsta lagar, som från världens begynnelse skapat enheter olika andra, just med individualismen som syfte.

Om vi har kunnat driva dem till en så vanvettig förblindelse, bevisar inte detta, med en underbar klarhet, i vilken grad gojernas förstånd är mänskligt outvecklat jämfört med vårt? Det är just det som huvudsakligen garanterar vår framgång.

Offer. Hur förutseende var inte våra gamla vise då de framhöll att man för att uppnå ett allvarligt mål inte bör sky medlen eller räkna offren som krävs för att nå detta mål. Vi har aldrig räknat offren av dessa djuriska gojer, även om i t o m har offrat många av de våra. Istället har vi gett dem en ställning här på jorden om vilken de inte ens kunnat drömma. Det jämförelsevis obetydliga antalet offer av de våra har bevarat vårt folk från undergång.

Frimurarnas avrättning. Döden är varje människas oundvikliga slut. Det är bättre att påskynda detta slut för dem som hindrar vårt verk, än för de våra, för oss skaparna av detta verk. Vi straffar frimurarna så att ingen utom brödraskapet ens kan misstänka det, inte ens själva straffoffren: alla kommer att dö, vid behov, liksom av normalt insjuknande. Medvetna om detta, vågar inte ens brödraskapets medlemmar i sin tur protestera. Genom sådana metoder och medel har vi, bland frimurarna, ryckt upp själva roten till protest mot våra åtgärder. Medan vi predikar liberalism för gojerna, håller vi samtidigt vårt folk och våra agenter i orubblig lydnad.

Lagarnas och maktens sjunkande anseende. Under vårt inflytande har respekten för gojernas lagar nedbringats till ett minimum. Lagarnas anseende är tillintetgjort genom liberala tolkningar, införda av oss i dessa sfärer. I de viktigaste politiska och principiella handlingarna och frågorna beslutar domarna så, som vi ålägger dem. De ser saker i det ljus som vi omger dem med, naturligtvis genom till synes neutrala personer som inte förknippas med oss - genom t ex tidningspressen eller andra medel. T o m senatorer och den högsta administrationen antar blint våra råd. Gojernas rent djuriska förstånd är inte förmöget till analysering och observation, och ännu mindre till förutseende.

Urvalet. I denna skillnad mellan tankeförmåga hos gojerna och hos oss, kan man tydligt skönja urvalets och människovärdighetens insegel till åtskillnad från gojernas instinktiva och djuriska förstånd. De ser, men förutser eller uppfinner inte (endast möjligen materiella ting). Härav är det tydligt att själva naturen har utsett oss att leda och styra världen.

Det framtida rikets enkla och tydliga lagar. Då tiden är inne för vår offentliga regering, tiden för uppenbarabdet av dess välgörenhet, kommer vi att förändra all lagstiftning. Våra lagar blir kortfattade, tydliga och orubbliga, utan någon som helst tolkningsmöjlighet, så att de blir fullt ut kända av var och en. Huvudbestämmelsen, som genomförs i dem, är blind lydnad inför överheten.

Lydnad inför chefskapet. Då försvinner automatiskt alla missbruk till följd av den enskildes ansvarighet inför representanten för högsta makten. Missbruk från makthavare som står lägre än denna högsta instans blir så skoningslöst straffade, att var och en förlorar lusten att experimentera med sina krafter.

Åtgärder mot maktmissbruk. Vi kommer att orubbligt övervaka varje administrativ handling, varpå statsmaskineriets gång beror, eftersom slapphet i administrationen föder slapphet överallt. Inte ett enda fall av olaglighet eller missbruk kommer att undgå exemplarisk bestraffning.

Straffens hårdhet. Hemlighållande, solidarisk efterlåtenhet bland tjänstemän i administrationen - allt detta onda försvinner efter de första statuerade exemplen av sträng bestraffning. Vår makts anseende fordrar ändamålsenliga, d v s stränga straff för minsta brott, för upprätthållande av sin högsta prestige. Den lidande - även om lidandet inte står i proportion till skulden - blir som en soldat som stupar på slagfältet till nytta för Makten, Principen och Lagen, vilka inte tillåter någon avvikelse från samhällsvägen till personlig fördel för dem som styr statsskeppet. Våra domare bör veta att de då de braverar med en dum barmhärtighet, bryter mot de rättskipningslagar som är stiftade till straff och varning för förbrytelse och inte för att demonstrera domarens själsegenskaper. Sådana egenskaper kan man demonstrera i det privata livet, men inte i den officiella verksamhetskretsen, vilken utgör den uppfostrande grunden för det mänskliga livet.

Domarens åldersbegränsning. Våra domare kommer inte att tillåtas tjäna längre än till 55 års ålder. För det första, därför att åldringar envist håller på en förutfattad mening - de är mindre kapabla att underkasta sig nya åtgärder - och för det andra, därför att det ger oss möjlighet att lättare omplacera tjänstepersonalen, som tack vare detta lättare böjer sig under vårt ok. Den som önskar bli kvar på sin post måste blint underkasta sig för att förtjäna det. I allmänhet kommer våra domare att väljas av oss uteslutande bland dem, som klart förstår att deras roll är att straffa och tillämpa lagarna och inte att briljera med liberalism på bekostnad av statens uppfostringsplan, som gojerna nu tror.

Domarnas och maktens liberalism. Omflyttningstaktiken kommer dessutom att tjäna till att undergräva den kollektiva solidariteten tjänstekamrater emellan och fjättrar alla vid regeringens intressen, av vilka deras öden beror. De unga domargenerationerna blir uppfostrade i insikt om det otillbörliga i sådana missbruk som kunde kränka den fastställda ordningen i förhållandet mellan våra undersåtar.

Nuförtiden tillåter sig gojernas domare all möjlig eftergivenhet i brottmål, ty de har inte en klar uppfattning om sin ställning, och de som nu styr bemödar sig inte, då de tillsätter domare i ämbetena, om att inpränta i domarna pliktkänsla och vikten av den verksamhet som åligger dem. Liksom djuren släpper ut sina ungar på jakt efter byte, så ger också gojerna sina underlydande fördelaktiga ämbeten, utan att ens förklara för dem, vartill dessa ämbeten är inrättade. Det är just därför som deras regeringar förstörs av sina egna krafter, genom sin egen administrations handlingar.

Låt oss ta detta exempel som ännu en läxa för vår regering.

Vi ska se till att vår regerings alla viktigare strategiska poster blir oberörda av liberalism, ty uppfostran av dem som lyder under vår samhällsordning är beroende därav. Dessa poster bör besättas endast av sådana som vi uppfostrat för administrativ styrelse.

Världspenningar. Om någon skulle invända, att avskedade tjänstemän blir dyra för kronan, så kan jag fördet första svara, att man kan finna privata anställningar till dem istället för de förlorade. För det andra - i våra händer koncentreras alla världens pengar, alltså behöver vår regering inte frukta dyra utgifter.

Frimureriets absolutism. Vår absolutism blir konsekvent i allt, och därför blir vår vilja i varje sin yttring aktad och ovillkorligen åtlydd: den kommer att ignorera allt knot, allt missnöje och utrota varje försök till handling, dikterat av missnöje, genom exemplariska bestraffningar.

Rätt till kassation. Vi upphäver kassationsrättigheten, som hör och häpna övergår i vår makt, - till den regerandes överinseende, ty vi bör inte ens tillåta den tanken att uppstå hos folket att de av oss utnämnda domarna skulle kunna fälla ett oriktigt utslag. Om något sådant trots allt skulle inträffa så kasserar vi själva utslaget och bestraffar samtidigt exemplariskt domaren för oförståelse av sin plikt och betydelse, så att dessa fall inte upprepas. Jag säger det ännu en gång, vi kommer ju att känna varje steg som vår administration gör och endast efter dess påbud har vi att handla för att folket skall bli nöjda med oss. Ty folket har rätt att av en god regering fordra goda fullmäktige.

Patriarkaliskt "utseende" hos den nya regentens makt. Vår regegring kommer att verka som en patriarkalisk, faderlig omvårdnad från vår regents sida. Vårt folk och undersåtarna ska i hans person se en far, som vårdar sig om varje behov, varje handling, vart ömsesidigt förhållande såväl mellan undersåtarnainbördes som mellan dessa och regenten. Då kommer de att till den grad präglas av den tanken, att de inte kan vara utan denna omvårdnad och ledning om de önskar leva i fred och ro, så att de erkänner vår regents självhärskarvälde med en vördnad gränsande till förgudning.

Regentens förgudande. Detta kommer de att göra, i synnerhet då de förstår att våra fullmäktige inte kommer att ersätta hans makt med sin egen utan endast blint uppfylla hans föreskrifter. De kommer att glädja sig åt att vi har ordnat allt i deras liv sås som kloka föräldrar gör då de önskar uppfostra sina barn till pliktkänsla och lydnad.

Folken är ju, i relation till våra politiska hemligheter, evigt omyndiga barn liksom deras nuvarande regeringar.

Den starkes rätt - den enda rätten. Som ni ser grundar jag vår despotism på rätt och plikt. Rätt att tvinga till uppfyllande av plikten är den regerings direkta skyldighet, som vill vara som en far för sina undersåtar. Den äger den starkes rätt, för att begagna denna till att leda mänskligheten, för att få välgång, till den av naturen bestämda ordningen - till lydnad. Allt här i världen befinner sig i underordnad position om inte till människor så till omständigheternaeller till sin egen natur, d v s i varje händelse till den starkare. Låtom oss därför bli denne starkare för det bästas skull.

Vi är skyldiga att, utan betänkande, uppoffra enskilda individer som bryter mot dem fastställda ordningen. Ty i en exemplarisk bestraffning av det onda ligger en stor uppfostrande uppgift.

Den israelitiske konungen - världens patriark. Då Israels konung sätter kronan på sitt heliga huvud, den krona som det kuvade Europa räckt honom, då blir han även världens patriark. De av honom hemburna offren ska, tack vare deras ändamålsenlighet, aldrig uppnå det antal som i århundraden offrats av storhetsvansinnet - av gojim-regeringarnas rivalitet.

Vår konung kommer att stå i ständig beröring med folket, tala till det från sin tribun, i ordalag som kommer att spridas över hela världen.

Posted on: 2008/12/2 21:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Hela Protokoll 15 ( SVP )
#2


See User information
Från protokoll 18, de har koll på oss...

Observation i kretsen av konspiratörer.
En öppen skyddskår - maktens undergång. Eftersom flertalet konspiratörer gandlar av äventyrslusta, av pratsjuka, så kommer vi inte att oroa dem, förrän de börjar agera. Vi placerar bara i deras krets iakttagare - spioner ... Vi ska inte glömma, att maktens prestige förringas om den ofta upptäcker sammansvärjningar mot sig. I sådant ligger en antydan att erkänna sin maktlöshet eller, ännu värre, att man har orätt. Ni vet ju att vi har tillintetgjort de regerande gojernas anseende genom ständiga attentat mot deras regenter utförda av våra agenter, som är blinda får i vår hjord och lätt med några liberala fraser leds till brott, bara de har politisk färgläggning. Vi har tvingat de styrande att erkänna sin maktlöshet genom att vidta öppna skyddsåtgärder och därigenom gör vi slut på maktens prestige.

Posted on: 2008/12/4 18:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
73 user(s) are online (73 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 73

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS