vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 3 4 5 (6)


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

FuckOff wrote:
Quote:

Det finns ca 6 miljoner frimurare och 6,5 miljarder innevånare på jorden vilket innebär att varje frimurare skulle ha kontroll i medeltal över ca 1083 personer var vilket jag anser vara orimligt då de på en av alla dessa videor om Frimurarna finns en scen där de tågar in i salen och man slås av hur många äldre de är i det tåget.


De allra flesta frimurare har ingen aning om att det skulle finnas hemliga sällskap i frimureriet så det blir ännu fler de behöver kontrollera.

Men handen på hjärtat, hur "upplyst" måste 1 person vara för att kontrollera 10 miljoner zinkar? Man skulle tom. kunna sätta andra rangens satanister på det som tex. George Bush.


Ditt resonemang är lite svårt förstå.

Hur vet du att de ” flesta frimurare har ingen aning om att det skulle finnas hemliga sällskap i frimureriet”?

Bushs makt kommer den från frimurarna eller från presidentämbetet?

Om den kommer från frimurarna vilka av dem är det som är påtryckande och formar Bushs politik?

Jag anser att du och andra i denna fråga mest kommer med svårkontrollerade påståenden och påhittade samband.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

zink wrote:
Quote:

FuckOff wrote:
Quote:

Det finns ca 6 miljoner frimurare och 6,5 miljarder innevånare på jorden vilket innebär att varje frimurare skulle ha kontroll i medeltal över ca 1083 personer var vilket jag anser vara orimligt då de på en av alla dessa videor om Frimurarna finns en scen där de tågar in i salen och man slås av hur många äldre de är i det tåget.


De allra flesta frimurare har ingen aning om att det skulle finnas hemliga sällskap i frimureriet så det blir ännu fler de behöver kontrollera.

Men handen på hjärtat, hur "upplyst" måste 1 person vara för att kontrollera 10 miljoner zinkar? Man skulle tom. kunna sätta andra rangens satanister på det som tex. George Bush.


Ditt resonemang är lite svårt förstå.

Hur vet du att de ” flesta frimurare har ingen aning om att det skulle finnas hemliga sällskap i frimureriet”?

Bushs makt kommer den från frimurarna eller från presidentämbetet?

Om den kommer från frimurarna vilka av dem är det som är påtryckande och formar Bushs politik?

Jag anser att du och andra i denna fråga mest kommer med svårkontrollerade påståenden och påhittade samband.
Jag anser att du och andra i denna fråga mest kommer med svårkontrollerade påståenden och påhittade samband.Detta är ömsesidigt zink.Har du sett"Century of the self"?Om inte gör det jag skapar en ny tråd med alla fyra delarna med samma namn..

Posted on: 2007/3/7 12:35
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

zink wrote:
Quote:

novax wrote:

Det är inte tack vare läkare och science som vi har lång livslängd... utan på grund dem som vi har kort - ju mindre de greppar om människorna och ju mindre vi förlitar oss på de vita rockarnas sekteristiska idéer, desto mindre lidande. Det är bara att lidandet flyttas ut på gatorna... det synliggörs.

Men allt det investerande i sjukindustrin så borde vi idag haft en mänsklighet med järnhälsa - detta är fakta:

Enligt WHO:s Världshälsorapport 2000...
....of valuable but unprofitable health services.”

Slut.

zink, då följer i ditt tänkande att mer pengar från Bill Gates till vaccinationforskning, och mer sprutkampanjer i världen minskar ytterligare mänsklighetens lidande - det är alltså en fråga om att bara science får tid och pengar så kan vi till sist få en befolkning med järnhälsa - det är inte fel med att lite göra sin hemläxa.


Kortat ned citatet då jag läst det.

För de först är det nästan ingen fakta i citaten utan analyser från olika personer så skilj på fakta och analyser de är inte samma sak.

Om den internationella läkemedelsindustrin har försett läkarna med piller som förkortar livet för oss så måste man för att det resonemanget ska hålla antingen förklara varför livslängden ökar hela tiden i de flesta länder eller antingen ange en max livslängd för människor och visa att vi inte närmar oss den.

Ingen av de citerade personerna lyckas med det utan bara en klagan över läkemedelsindustrins vinstbegär och läkarnas dåliga kompetens.

Så därför har du kommit med en idé med många luckor och diffusa resonemang som inte ger något klar bild om något.

Det är framförallt alternativet till det som klagas över som är så diffust. Vad är de för biologi som man ska lära känna?


[...]

...läkaren anser sig kunna förebygga genom läkemedelsförskrivning. Men om detta verkligen skulle ha förebyggande effekter så borde vi på sistone ha fått uppleva en veritabel ”hälsoboom”, där de positiva effekterna av den fördubblade läkemedelskonsumtionen äntligen börjat slå igenom i form av kraftigt...

Slutsats: Ökad läkemedelsanvändning är inte en del av lösningen på ohälsoproblemet - utan en väsentlig del av och orsak till problemet.

De effekter som uppnås består inte av färre insjuknanden eller ökade tillfrisknanden från dessa besvär. I stället ökar de allmänna förgiftningssymtomen hos befolkningen, främst då neurologiska funktioner. / Till den stigande förgiftningen bidrar förvisso även livsmedelspolitik, miljögifter och elektromagnetisk strålning /

I vart fall när det gäller äldre, har det på senare tid blivit alltmer erkänt att läkemedlen utgör en del av en kemisk ättestupa, och inte i en del av omvårdnaden, och olika mödosamma ”saneringsprojekt” satts in. Det dröjer dock länge än, innan det blir allmänt erkänt att hela folkhälsohaveriet till stor del är uttryck för läkemedelsförgiftning och andra sjukvårdsskador.
[...]

I stället presenterar SoS ( förk: Save our Souls, eller Socialstyrelsen, välj själv ) en folkhälsorapport. Den blandar friskt allmänna uppskattningar utan redovisat underlag med antaganden och levnadsvaneundersökningar. http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2005/pres050318.htm

Vår granskning visar att Folkhälsorapporten faktiskt har många förtjänster och delvis bygger på ett gediget samhällsvetenskapligt kunnande och vidsyn. På de områden där rapporten tvingas att använda sig av medicinska begrepp och statistik tappar den emellertid oftast fotfästet och övergår i sedvanlig medicinsk mytbildning. Det gör att den faktiskt missar det mål som borde vara viktigast - nämligen att identifiera de stora hoten mot folkhälsan. På sina 395 sidor lyckas den - trots försök - inte åstadkomma ett enda rejält bevis för den moderna medicinens hälsofrämjande betydelse, vilket borde vara helt sensationellt. I stället presenterar den övertygande argument för att dagens medicinska cirkus med kolesterol- och blodtryckssänkare, PSA-prover, mammografi och vaccinprogram snarast försämrar folkhälsan...
[...]

Vi har redan på annat ställe - http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html visat hur den medicinska mytologin godtyckligt utnyttjar en uppsättning av alternativa målsättningar ( ex: förlänga livet / ge livskvalitet/ förbättra objektiva mätvärden) för att motivera medicinska insatser, och går därför inte här djupare in på just detta skuttande mellan isflaken.

Är medellivslängden en användbar måttstock på folkhälsa?

Men mindre skillnader i medellivslängden utgör ingen användbar indikator på ”hälsa”. Exempelvis har kvinnor - vilka andra parametrar man än jämför - i regel sämre hälsoupplevelse och högre sjuktal än män, medan de i själva verket lever betydligt längre.

Om personer överlever livshotande skador, olyckor och katastrofer, och därmed förlänger sitt liv om än till priset av livsvariga handikapp och besvär, så innebär detta inte något positivt bidrag till den allmänna folkhälsan, i någon rimlig mening av detta ord. Inte heller gäller detta en in absurdum förlängd ”vård i livets slutskede”. Även om en på så sätt ökad livslängd anses möjlig (eller t o m önskvärt) så är det orimligt att reservationslöst använda detta som ett kriterium på ökad folkhälsa eller friskhet. Medellivslängd är bl av dessa skäl inget bra allmänt och sammanfattande mått på folkhälsa, däremot en av många faktorer som bör beaktas.
[...]

Mellan 1900 och 1950 har medelåldern ökat från ca 50 till ca 68 år, medan ökningstakten under den senare delen av seklet tycks ha halverats. Det finns därför stort fog för att påstå att medellivslängden ökat under senare år trots den intensifierade läkemedelskonsumtionen - inte tack vare den.

En betydande del av den ökande medellivslängden under århundradena har vunnits genom minskad barnadödlighet. (Denna kan i sin tur föras tillbaka på förbättrad levnadsstandard, hygien, näringsstatus samt ökad födelsekontroll. ) Spädbarnsdödligheten hölls under lång tid uppe genom ohygieniska sjukhusförlossningar, vilka ersatt traditionella hemförlossningar ( med odokumenterad men troligen lägre dödlighet) . När aseptiska principer senare infördes inom sjukvården ( i Semmelweiss efterföljd) minskade också spädbarnsdödligheten och medellivslängden kunde öka.

Barnadödlighet och medellivslängd är därför historiskt sett delvis samma parameter - och inte två oberoende. Att utan noggrann analys av bakomliggande faktorer använda dessa som avgörande kriterier på folkhälsa är vilseledande. Den plötsliga spädbarnsdöden - med s k oförklarliga andningsstopp - påverkas i hög grad av icke-hälso-anknutna faktorer, framför allt föräldrarnas/personalens vaksamhet på fenomenet, ( vilket uppmärksammats först under senare år). Därtill utgör detta ett försök att använda samma parameter för tredje gången i samma syfte.

Den statistiskt iakttagna spädbarnsdödligheten påverkas dessutom numera både uppåt och nedåt väl så mycket av förändrade medicinska manipulationer - effekter av provrörsbefruktningar (med kraftigt ökad missfallsrisk) , fosterdiagnostik o genetisk rådgivning med åtföljande aborter, osv - som av förändringar av något slags folklig grundhälsa.

Det finns emellertid ett antal viktiga faktorer bakom medellivslängden som inte brukar betonas nämnvärt av medicinare och myndigheter;

När trafiksäkerhetsarbetet minskat dödligheten i trafikolyckor om ca 500 liv om året, sedan toppsiffrorna under 60-talet, så torde det ha gett betydande positiv effekt på medellivslängden
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43109.asp

På motsvarande sätt har traditionella dödsfall i arbetet minskat med ca 400 fall / år vilket också bör ha lämnat rejäla positiva förändringar av medellivslängden i samma storleksordning
http://www.av.se/statistik/dok/0000257.pdf

Olycksfall av detta slag berör dessutom genomsnittligt mycket yngre personer /med fler återstående levnadsår/ än t ex SoS: ”3000 räddade liv i hjärtsjukvården”, där den reella livslängdsförlängningen (ofta hos patienter i 60-70-årsåldern) många gånger kan vara mycket blygsam. Minskade olycksfall i arbetsliv och trafik måste också ha minskat ”trycket” på olycksfallssjukvården, något vi knappast kan se spår av i vårdorganisation eller -vårdstatistik.

Upp mot 40 000 personer ( av Sveriges 9 milj invånare) kan i dag på så sätt ha fått sitt liv förlängt med i uppskattningsvis 35 levnadsår, vilket totalt ger 1,4 milj levnadsår. Om befolkningen totalt kan förvänta sig ca 9 milj*75 år = 67,5 milj levnadsår är alltså en grov uppskattning att säkerhetsarbetet sedan seklets mitt har förlängt medellivslängden med ca 2% , dvs ca 1,5 år.

Näringsförhållanden under tidig levnadsålder och fosterliv har stor betydelse för livslängdspåverkande hälsofaktorer /hjärt- o kärlsjukdom, diabetes etc/ ( Se t ex FhU sid 250 ) . När en generation som fötts och vuxit upp under krigs-, svält- och nödår ( f ca 1900-1930 )går ur tiden bör utfasningen av generationer med fattigdomsrelaterad hälsosvaghet alltså automatiskt leda till ökad medellivslängd för den återstående befolkningen.

Vi ser dock sällan att sådana faktorer tillmäts någon betydelse, än mindre beräknas, i den medicinska historieskrivningen (varken i folkhälsorapport eller RH:s brev ) , där i stället de egna kemikalierna framställs som det magiska trollspöet bakom en ökad medellivslängd. Märkligt nog, får man tillägga, eftersom dessa kemikalier ständigt måste utbytas mot nya, efter det att de gamla visat sig alltför skadliga för att fortsättningsvis få användas.

Vad gäller självmordsfrekvens som indikator på folkhälsa är detta en av de mest obegripliga, svårmätta och tveksamma parametrar man kan tänka sig. Mörkertalen är stora, klassificeringen av olika gärningar och överlevnaden därefter påverkas av en rad faktorer som inte har ett jota med folkhälsa att göra ( bl a reglerad tillgång på effektiva medel, exvis handeldvapen). Vi har t ex tidigare visat att självmordsförsöken bland ungdomar i själva verket ökat rejält .
(se t ex http://www.ki.se/suicide/smf_sverige_total.html ) , och det går knappast heller att visa att frekvensen genomförda självmord minskat.
http://www.ki.se/suicide/ungdom_sjelvmordshandling.html

Om självmordsfrekvensen nu plötsligt är en av de viktigaste hälsoparametrarna borde man kanske också följa upp och väga in följande typ av forskningsresultat:

Vanlig medicin kan driva dig till självmord Aftonbladet 98 03 07
Ny typ av blodtrycksmedel ökar risken för svåra depressioner 150 000 svenskar äter blodtrycksmedicin som ökar risken för självmord fem gånger jämfört med svensken i allmänhet. Det visar en grupp svenska forskare i en stor undersökning. .....

(Ur SIEMs månadsmagasin mars 2000 )

Nyligen förbjöds också antidepressivabehandling av ungdomar just med anledning av den ökade självmordsrisken vid användning av sådana preparat.

Om nu självmordsbenägenheten - så som RH tycks anse - skulle vara en självklar indikator på follkhälsan, ger alltså detta mått knappast särskilt smickrande resultat för den moderna läkekonsten.

Att åberopa dessa lösa ”mätbara parametrar” - medellivslängd, barnadödlighet, plötslig spädbarnsdöd, fullbordade självmord - som de viktigaste indikatorerna på folkhälsa (i polemik både mot vad folk själva anser om sin hälsa och mot förgiftnings-paradigmet ) visar alltså vilken förnuftsmässig argumentnöd som den moderna medicinen befinner sig i.

Den ökande lågdosförgiftning vi diskuterar tar sig endast undantagvis uttryck i knall-och-fall-dödsfall (som avsätter spår i medellivslängd etc) , däremot i allt mer undergrävt allmäntillstånd och nedsatt motståndskraft, se http://www.klokast.se/siem/Giftbroschyr.html
När denna typ av skador avsätter tydliga spår i medellivslängden, då är det alldeles för sent att göra mycket åt saken.

Statistiskt fiffel

Det är alltså inget märkligt i att folkhälsan stiger i takt med förbättrad levnadsstandard. Tvärtom är detta det normala. En märklig situation är däremot att folkhälsan stagnerar och sjunker trots att levnadsstandarden förbättras. Denna situation gäller i Sverige sedan ett antal år. Till betydande del är detta en följd av sjukvård som bygger på förgiftning och stympning, och som dessutom har mage att påstå sig vara vetenskaplig.

Folk blir numer allt sjukare samtidigt som allt mer resurser läggs på sjukvård. Sjukvården hävdar att den utgörs av vetenskapligt säkerställda metoder för att göra folk friska, att använda andra metoder för att behandla sin hälsa är ovetenskapligt och utgör närmast bedrägeri.

Hur kan man få ett sådant snömos att stå på egna ben? Svar: genom en uppsjö av statistiskt fiffel och tillrättalagda analysmodeller, som ska skapa intryck av solid vetenskap, samt genom ett medicinskt tolkningsparadigm som innebär att allt positivt är bevis på medicinens förträfflighet och allt negativt beror på nåt annat ( ex ”välfärdssjukdomar” - ett begrepp som ska låta påskina att det är naturligt att folk blir sjuka trots stigande levnadsstandard) .

På detta sätt kan vi alltså hamna i den förnuftsmässigt orimliga situationen att ju mer vi tror oss satsa på vetenskapliga metoder att förbättra hälsan desto mer försämras den.
[...]

Men genom statistiska trollkonster och skråets tolkningsparadigm kan medicinen ständigt visa på nya framsteg, samtidigt som folkhälsan försämras och saboteras. Politiker gapar och betalar när medicinens Joe Laberos håller föreställning. Särskilt okritiska poltiker kan ju t o m dekoreras som medicine hedersdoktorer. ”... Andra fakulteter tillfrågades om de ville nominera Persson, men alla sa nej. Då återstod bara medicin...” http://www.expressen.se/index.jsp?a=237727


Folket jämrar sig dock alltmer under den proklamerat stigande folkhälsan, och för varje år förtidspensioneras ytterligare nästan en årskull av den arbetskraft som ännu återstår (Se SIEMs magasin Maj 2004 ) .

Det tydliga och reella sambandet mellan levnadsstandard och hälsa som vi sett i hälsostatistiken bygger i all sin enkelhet på att den som har valfrihet i sin livsföring använder den för att undvika sånt som han uppfattar påfrestande eller hotande för den egna hälsan. Denna enkla princip för egenvård utgör ett allvarligt hot mot den moderna medicinen, som på allehanda sätt söker förleda den enskildes handlande, genom att intala honom att gifter och stympningar är kungvägar till skönhet, hälsa och långt liv, genom oroande massundersökningar, diagnostik och vilseledande propaganda ( uppfinnandet av ”välfärdssjukdomar” sic! ), genom att legitimera hälsofarlig miljöförstöring (”inga vetenskapliga bevis finns på att detta är skadligt” samt på olika sätt begränsa individens frihet till egenvård. För ögonblicket förbereder man den slutliga utplundringen av folkhälsan genom att förbjuda de naturliga hälsopreparat som folket i den medicinska diktaturen fortfarande kan komma över.

Folkhälsorapportens material kompletterar därmed de studier vi tidigare redogjort för i magasin och motgift, och som visat att folk blir sjukare av medicinsk information och ju mer medicin och rehabiliteringsinsatser de utsätts för. Rapporten dokumenterar i själva verket hur svenska folkets under nittonhundratalet förbättrade hälsa entydigt kan tillskrivas den under seklet förbättrade levnadsstandarden, främst uttryckt som utbildning. Rapporten visar också hur den samhälleliga elit som mest dragit nytta av denna utbildning numer använder den för att sabotera folkhälsan för egen vinning. Genom att falskeligen försöka utkora den moderna medicinen till folkhälsans hjälte, räknar man med större vinster och privilegier för det medicinska skrået, dess hantlangare och byråkrater.

Det är alltså helt förståeligt att depression håller på att bli en folksjukdom.

Posted on: 2007/3/7 13:24
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

sale wrote:
Jag anser att du och andra i denna fråga mest kommer med svårkontrollerade påståenden och påhittade samband.Detta är ömsesidigt zink.Har du sett"Century of the self"?Om inte gör det jag skapar en ny tråd med alla fyra delarna med samma namn..


Jag ska titta igenom BBC serien "Century of the self" från 2002 om Sigmund Freud och hans psykoanalytiska idéers användning i samhället när jag får tid då det tar 4 timmar att titta igenom alltihopa.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

novax wrote:

...läkaren anser sig kunna förebygga genom läkemedelsförskrivning. Men om detta verkligen skulle ha förebyggande effekter så borde vi på sistone ha fått uppleva en veritabel ”hälsoboom”, där de positiva effekterna av den fördubblade läkemedelskonsumtionen äntligen börjat slå igenom i form av kraftigt...

[...]

Folkhälsorapportens material kompletterar därmed de studier vi tidigare redogjort för i magasin och motgift, och som visat att folk blir sjukare av medicinsk information och ju mer medicin och rehabiliteringsinsatser de utsätts för. Rapporten dokumenterar i själva verket hur svenska folkets under nittonhundratalet förbättrade hälsa entydigt kan tillskrivas den under seklet förbättrade levnadsstandarden, främst uttryckt som utbildning. Rapporten visar också hur den samhälleliga elit som mest dragit nytta av denna utbildning numer använder den för att sabotera folkhälsan för egen vinning. Genom att falskeligen försöka utkora den moderna medicinen till folkhälsans hjälte, räknar man med större vinster och privilegier för det medicinska skrået, dess hantlangare och byråkrater.

Det är alltså helt förståeligt att depression håller på att bli en folksjukdom.


Novax det blir för svårt att veta vad du själv skriver i allt detta klipp och klistra. Ta och sammanfatta istället de du vill har fram med egna ord och om någon vill veta mer så skicka lite länkar. För som du gör så fyller du forumet med text som blir svårt att se sammanhanget i.

Sedan skulle de vara trevligt om dem som du nu klipper och klistrar ifrån håller sig med aktuellt material som senaste rapporten från Socialstyrelsen:

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuell ... eter/2007/press070227.htm

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

zink wrote:
Quote:

novax wrote:

...läkaren anser sig kunna förebygga genom läkemedelsförskrivning. Men om detta verkligen skulle ha förebyggande effekter så borde vi på sistone ha fått uppleva en veritabel ”hälsoboom”, där de positiva effekterna av den fördubblade läkemedelskonsumtionen äntligen börjat slå igenom i form av kraftigt...

[...]

Folkhälsorapportens material kompletterar därmed de studier vi tidigare redogjort för i magasin och motgift, och som visat att folk blir sjukare av medicinsk information och ju mer medicin och rehabiliteringsinsatser de utsätts för. Rapporten dokumenterar i själva verket hur svenska folkets under nittonhundratalet förbättrade hälsa entydigt kan tillskrivas den under seklet förbättrade levnadsstandarden, främst uttryckt som utbildning. Rapporten visar också hur den samhälleliga elit som mest dragit nytta av denna utbildning numer använder den för att sabotera folkhälsan för egen vinning. Genom att falskeligen försöka utkora den moderna medicinen till folkhälsans hjälte, räknar man med större vinster och privilegier för det medicinska skrået, dess hantlangare och byråkrater.

Det är alltså helt förståeligt att depression håller på att bli en folksjukdom.


Novax det blir för svårt att veta vad du själv skriver i allt detta klipp och klistra. Ta och sammanfatta istället de du vill har fram med egna ord och om någon vill veta mer så skicka lite länkar. För som du gör så fyller du forumet med text som blir svårt att se sammanhanget i.

Sedan skulle de vara trevligt om dem som du nu klipper och klistrar ifrån håller sig med aktuellt material som senaste rapporten från Socialstyrelsen:

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuell ... eter/2007/press070227.htm


det inleds med punkter, det verkar vara inklistrat - jag tycker infon är mycket bra. Senare rapporter från socialstyrelsen lär bara visa på hur ohälsan ökar i snabbare takt, om man skärskådar dem .

Posted on: 2007/3/7 18:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

ingefar wrote:
Quote:

zink wrote:
Quote:

novax wrote:

...läkaren anser sig kunna förebygga genom läkemedelsförskrivning. Men om detta verkligen skulle ha förebyggande effekter så borde vi på sistone ha fått uppleva en veritabel ”hälsoboom”, där de positiva effekterna av den fördubblade läkemedelskonsumtionen äntligen börjat slå igenom i form av kraftigt...

[...]

Folkhälsorapportens material kompletterar därmed de studier vi tidigare redogjort för i magasin och motgift, och som visat att folk blir sjukare av medicinsk information och ju mer medicin och rehabiliteringsinsatser de utsätts för. Rapporten dokumenterar i själva verket hur svenska folkets under nittonhundratalet förbättrade hälsa entydigt kan tillskrivas den under seklet förbättrade levnadsstandarden, främst uttryckt som utbildning. Rapporten visar också hur den samhälleliga elit som mest dragit nytta av denna utbildning numer använder den för att sabotera folkhälsan för egen vinning. Genom att falskeligen försöka utkora den moderna medicinen till folkhälsans hjälte, räknar man med större vinster och privilegier för det medicinska skrået, dess hantlangare och byråkrater.

Det är alltså helt förståeligt att depression håller på att bli en folksjukdom.


Novax det blir för svårt att veta vad du själv skriver i allt detta klipp och klistra. Ta och sammanfatta istället de du vill har fram med egna ord och om någon vill veta mer så skicka lite länkar. För som du gör så fyller du forumet med text som blir svårt att se sammanhanget i.

Sedan skulle de vara trevligt om dem som du nu klipper och klistrar ifrån håller sig med aktuellt material som senaste rapporten från Socialstyrelsen:

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuell ... eter/2007/press070227.htm


det inleds med punkter, det verkar vara inklistrat - jag tycker infon är mycket bra. Senare rapporter från socialstyrelsen lär bara visa på hur ohälsan ökar i snabbare takt, om man skärskådar dem .


Jepp.

Förstår du nu zink...

Posted on: 2007/3/7 19:51
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:


Bushs makt kommer den från frimurarna eller från presidentämbetet?Det kan du ta reda på själv.

Resized Image


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

zink wrote:
Bushs makt kommer den från frimurarna eller från presidentämbetet?Den kan jag svara på. Bush har ingen makt, han är en buttler.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

ingefar wrote:

det inleds med punkter, det verkar vara inklistrat - jag tycker infon är mycket bra. Senare rapporter från socialstyrelsen lär bara visa på hur ohälsan ökar i snabbare takt, om man skärskådar dem .


Quote:

novax wrote:

Jepp.

Förstår du nu zink...


Jepp. Jag förstår nu hur ni destillerar ut de negativa i rapporterna för att de ska stämma med er världsbild.

Att Socialstyrelsen betonar de negativa mer än de positiva är att man inte behöver åtgärda det som redan är bra.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

zink wrote:
Quote:

ingefar wrote:

det inleds med punkter, det verkar vara inklistrat - jag tycker infon är mycket bra. Senare rapporter från socialstyrelsen lär bara visa på hur ohälsan ökar i snabbare takt, om man skärskådar dem .


Quote:

novax wrote:

Jepp.

Förstår du nu zink...


Jepp. Jag förstår nu hur ni destillerar ut de negativa i rapporterna för att de ska stämma med er världsbild.

Att Socialstyrelsen betonar de negativa mer än de positiva är att man inte behöver åtgärda det som redan är bra.


Bäste zink, socialstyrelsen betonar inte det negativa. Du tänker fortfarande bakvänt, eller jag vet inte riktig vad det är du argumenterar kring, och vad ditt syfte är.

Om du vill resonera utifrån hur verkligheten ter sig, så är det så att socialstyrelsen är inte till för att "åtgärda" - den är inom en agenda där resultatet är som framgår av texten + att länder som anammat det bedrägliga västerländska synsättet från ovetenskapen halkar allt längre ned på hälsoskalan.

Socialstyrelsen har i årtiinde efter årtionde vilselett allmänheten kring väldigt mycket - det ären instans som i ett bättresamhälle dragits inför rätta, och de ansvariga hade skickats till arbetsläger... eller hamnat six foot...

Hur mycket lidande har inte de "människorna" på sitt samvete - man kan bara tänka på vaccinationskampanjerna.

Jag gjorde utdrag härifrån http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Videon till höger http://www.mercola.com/ - favirit i repris.

Posted on: 2007/3/7 23:07
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

sale wrote:
Quote:

zink wrote:
Quote:

BiReal wrote:
Ja men "jag" tror inte att det bara är några oönskade konsekvenser. jag är dålig på matematik men här talar vi om addition. Det som har skett de senaste 6 åren är inte en slump. Det är designat.


Designad av vem och hur?

Människa är expert på att se mönster även där de inte finns sådana och min erfarenhet av NWO är att de är ett påhitt orsakat att Bush prat och önsketänkande om NWO.

Ingen har kunnat visa på att detta NWO finns idag

Ta Bush Sr på orden och leta efter hans vision om NWO och den är svårt att finna

Däremot om man utökar hans tal om NWO bortom allt vad han sa så kan man få in NWO i dagens händelser men då är de inte Bush version av NWO utan någon annans och denna annan har gjort en egen utökad tolkning av NWO.
Ta dig en rejäl titt på US dollar sedeln tror du det är graffiti (Novo ordo seclerium)
Ca:15 min in på denna video kommer en genomgång av just "dollarn sedeln" för övrigt finns det 4 delar även i denna serie av NWO..

Posted on: 2007/3/8 13:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Fakta och bevis om NWO.
Quote:

sale wrote:

Ca:15 min in på denna video kommer en genomgång av just "dollarn sedeln" för övrigt finns det 4 delar även i denna serie av NWO..


Vilken video är det du menar? "Century of the self" del 1,2,3 eller 4 eller någon annan för i "Century of the self" del 1 efter 15 min så pratas det om rökning.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Det var länge sen och solen skiner så här kommer den igen lite plöttsligt

Tage Danielsson om Socialstyrelsen


Du ädla ros och förgyllande skrin!
Du hör väl på våra förbryllande skrin
som tolkar vår skräck för all örtmedicin?

Vårbacken är full av förrädiska gifter!
Örtläkarnas böcker är hädiska skrifter!
När våren, den giftigt bedrövliga, blommar
utfärdar vi därför behövliga domar.

En enhällig styrelses ärliga önskan
att göra oss kvitt den förfärliga grönskan
är mycket stark för att den hotas av texter
om folk som bevisligen botas av växter.

Med motvilja ser de bestörta vårdarna
på folk som blir friska i örtagårdarna
För om man blir frisk när man käkar våren
så tar man ju jobbet från läkarkåren...

Lås in i din köksträdgårds krukhus fröerna
och gå och ställ in dej i sjukhusköerna
Du ädla ros! Se hur majsolen skiner
på våra centralstyrda sjukhusrutiner!

Det är för naturligt med örtmediciner!


Posted on: 2007/3/9 14:05
"We don't receive wisdom, we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us."-Marcel Proust

Youngevity Associate
http://ygy-90-for-life.webnode.se/
http://naturligtvis.my90forlife.com/ http://tinyurl.com/Y...
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Zink borde fanimej få ett pris snart!

Karln är ju helt otrolig!

Frågan är vad priset skall kallas och vilka som ska ge honom det?

Posted on: 2007/3/9 21:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

sale wrote:
Quote:

sale wrote:
Quote:

zink wrote:
Quote:

BiReal wrote:
Ja men "jag" tror inte att det bara är några oönskade konsekvenser. jag är dålig på matematik men här talar vi om addition. Det som har skett de senaste 6 åren är inte en slump. Det är designat.


Designad av vem och hur?

Människa är expert på att se mönster även där de inte finns sådana och min erfarenhet av NWO är att de är ett påhitt orsakat att Bush prat och önsketänkande om NWO.

Ingen har kunnat visa på att detta NWO finns idag

Ta Bush Sr på orden och leta efter hans vision om NWO och den är svårt att finna

Däremot om man utökar hans tal om NWO bortom allt vad han sa så kan man få in NWO i dagens händelser men då är de inte Bush version av NWO utan någon annans och denna annan har gjort en egen utökad tolkning av NWO.
Ta dig en rejäl titt på US dollar sedeln tror du det är graffiti (Novo ordo seclerium)
Ca:15 min in på denna video kommer en genomgång av just "dollarn sedeln" för övrigt finns det 4 delar även i denna serie av NWO..
Skulle bara kolla om DU var med DU är inte värd den länken. http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2277769151134440252

Posted on: 2007/3/9 21:50
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
och sen,

..så gifte Sverige sig med NATO..

Vad ska dom i medelhavet och göra?

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14792148.asp

Posted on: 2007/3/10 7:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

Theapollonorake wrote:
och sen,

..så gifte Sverige sig med NATO..

Vad ska dom i medelhavet och göra?

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14792148.asp


Den troliga orsaken till att leta terrorister i medelhavet är att det skulle anses som fånigt att leta i mälaren eller vättern, antagligen skulle man då inte få anslag till en sådan aktion.......
Men det kan också vara så att svd hört fel och att det var turister som skulle sökas....

Posted on: 2007/3/10 9:41
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Men vad sysslar vi med jag trodde vi var emot krig och alliansfria, kan vi få en röstning tack. Vadå sverige ska delta med nato. Förstår svenskarna att vi är i krig? eller det är bara så det är nu, krig krig krig, dåså ska vi se vad de tycker när liken börjar anlända. Fyfan jag blir så sne vi har inget att göra i det här. Ska fan bli terrorist när jag blir stor.

Posted on: 2007/3/10 10:22
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Quote:

BiReal wrote:
Men vad sysslar vi med jag trodde vi var emot krig och alliansfria, kan vi få en röstning tack. Vadå sverige ska delta med nato. Förstår svenskarna att vi är i krig? eller det är bara så det är nu, krig krig krig, dåså ska vi se vad de tycker när liken börjar anlända. Fyfan jag blir så sne vi har inget att göra i det här. Ska fan bli terrorist när jag blir stor.

Jag kan inte se det på annat sätt än att man försöker trigga igång presumtiva "Terrorister" här i landet, när dessa flyktinggrupper inser att vi inte är neutrala och deltar i fejkjakten så kanske vi kan få anledning att jaga lite på hemmaplan, för det bästa sättet att skaffa sig fiender är att ställa sig på flyktingarnas fiendesida......."hotet" mot oss kommer härvidlag att öka, däri ligger motivet att delta i fejkjakten.........

Posted on: 2007/3/10 10:35
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
ja du har väll rätt gaston.

Posted on: 2007/3/10 11:03
"When the unreal is taken for the real, then the real becomes unreal; Where non-existence is taken for existence, then existence becomes non-existence." - Tsao Hsueh Chin
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Fakta och bevis om NWO.


See User information
Http://www.lvitv.com/OutThereTv/playflash.php?v_id=250&state=flash hygglig sammanfattning av läget....verkar som om inte länken går direkt till program 250....?vilken jag avsåg...

Posted on: 2007/3/10 13:05
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 3 4 5 (6)
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
63 user(s) are online (63 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 63

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS